Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 27 februari 2018

1.    Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 20 februari 2018, nr. 166

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2.    Uitspraak rechtbank Gelderland over een verleende omgevingsvergunning voor een tijdelijke woonunit aan de Sieverdinkweg 22 te Winterswijk

Besluit:
De uitspraak voor kennisgeving aangenomen, inhoudende dat:

  • het beroep ongegrond is verklaard;
  • de door u verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een tijdelijke woonunit aan de Sieverdinkweg 22 in stand is gelaten.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw S. Tollkamp
Commissie: nee

3.    Voordracht voor benoemen nieuwe leden Adviescommissie Cultuurhistorie

Besluit:
De heren L. Keunen en R. de Jong benoemd als leden van de Adviescommissie Cultuurhistorie per 27 februari 2018.

Portefeuillehouder: de heer ing.  H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer K. Meinderts
Commissie: ja

4.    Vaststellen bestemmingsplan “Bedrijventerrein Vèèneslat en Misterweg” en “Parapluplan geluidzone Vèèneslat Zuid”

Besluit:

  • Ingestemd met:
    • a. de reactie op de zienswijzen;
    • b. het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Vèèneslat en Misterweg" en het "Parapluplan geluidzone Vèèneslat Zuid", en deze ter vaststelling voorleggen aan de raad.
  • Hogere grenswaarden vastgesteld voor de percelen Rondweg Zuid 50 en Snelliusstraat 34.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Lankveld
Commissie: nee

5.    Beleidsregels proceskostenvergoeding bezwaarfase gemeentelijke belastingen 2018

Besluit:
De “Beleidsregels proceskostenvergoeding bezwaarfase gemeentelijke belastingen 2018” vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: de heer P.J. Visser
Commissie: nee

 

Uitgelicht