Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 6 februari 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 30 januari 2018, nr. 163

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Bestuurlijke Termijnagenda 2018 e.v.

Besluit:
Ingestemd met de 'Bestuurlijke Termijnagenda 2018, 2019 en onbepaald (versie januari 2018)' en deze ter vaststelling aanbieden aan het presidium.

Portefeuillehouder: de heer B.J..J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja

3. Wijziging tarief rijbewijs

Besluit:
Het tarief voor het aanvragen van een rijbewijs, zoals genoemd in artikel 1.3.1 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2018, vastgesteld op € 39,45 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: de heer P. Visser
Commissie: nee

4. Fietsoplaadpunt bij raadhuis

Besluit:
Toestaan dat de Stichting WFevenementen een oplaadpunt voor elektrische fietsen aanbrengt bij het raadhuis.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar:  mevrouw M. de Jong
Commissie: nee

5. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Besluit:
Kennisgenomen van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar:  de heer C. Smits
Commissie: ja

6. Concept kadernota VNOG 2019-2022

Besluit:

  • Kennisgenomen van de concept kadernota VNOG 2019-2022 en deze ter reactie voorleggen aan de gemeenteraad.
  • De raad voorstellen als reactie te sturen dat de gemeente Winterswijk verwacht dat de Achterhoekse systematiek voor de loon- en prijsindexatie wordt aangehouden, dat het advies van de financiële ambtenaren moet worden opgevolgd en dat eventuele beleidsintensiveringen geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg mogen hebben.

Portefeuillehouder: de heer B.J..J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: de heer F. Starke
Commissie: ja

7. Gemeenteraadsverkiezingen en het referendum 2018

Besluit:

  • Kennisgenomen van de voorbereidingen voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad en het referendum op 21 maart 2018.
  • Ingestemd met een vergoeding van € 150,00 voor de locaties waar een stembureau wordt ingericht.
  • Zalencentrum 'de Harmonie' aangewezen als stembureau in de gemeente Winterswijk.
  • ‘De Revolutie’ aangewezen als bijzonder stembureau voor jongeren met beperkte openingstijden van 17:00 uur tot 21:00 uur.
  • Het presentiegeld per stembureaulid en teller, niet zijnde personen in dienst van de gemeente Winterswijk, vastgesteld op respectievelijke € 91,00 en € 45,00.

Portefeuillehouder: de heer B.J..J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw J. Meyerink
Commissie: nee

8. Uitwerking Motie “Werk moet lonen”

Besluit:
De raad voorstellen geen stimuleringspremie in te stellen voor bijstandsgerechtigden die vanuit de Participatiewet uitstromen naar werk.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja

Uitgelicht