Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 9 januari 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 19 december 2017, nr. 159

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Ontwikkeling afwegingskader woningbouwplannen en aanpak m.b.t. woningbouwplannen

Besluit:

  • Opdracht geven aan Companen voor de ontwikkeling van woonbeleid conform  offerte ‘Afwegingskader woningbouwplannen, plan van aanpak d.d. 5 december 2017’.
  • Akkoord gegaan met de aanpak voor het schrappen van ongewenste woningbouwplannen die geen bouwtitel hebben.
  • Akkoord gegaan met de werkwijze bij nieuwe woningbouwinitiatieven tot het moment van vaststelling van het afwegingskader.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer G. Beunk
Commissie: ja

3. Veldsterktemeting C2000 Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Besluit:

  • Kennisgenomen van het voorlopige advies van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland om geen aanvullende voorzieningen te eisen.
  • De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland verzoeken de maatregelen van het SKB ter verbetering van de dekking van C2000 te monitoren, te beoordelen en de gemeente op basis daarvan definitief te adviseren.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: de heer F. Starke
Commissie: nee

4. Principebesluit woningsplitsing voor begeleid wonen Kortestraat 2

Besluit:

  • In principe geen medewerking verleend aan het verzoek om de bestaande woning Kortestraat 2 op te splitsen in 3 aparte wooneenheden voor begeleid wonen. 
  • Verzoeker informeren conform de conceptbrief

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer M. Caglayan
Commissie: nee

 

Uitgelicht