Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 16 januari 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 9 januari 2018, nr. 158

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Vaststelling bestemmingsplan Grote Veldweg 2

Besluit:.

  • De raad voorstellen in te stemmen met de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Grote Veldweg 2’.
  • De raad voorstellen het bestemmingsplan Grote Veldweg 2 gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: de heer W. Oortman
Commissie: ja

3. Plaatsing zonnepanelen ’t Wieskamp

Besluit:
Het verzoek om een gedeelte van de gronden van camping het Wieskamp aan de Kobstederweg 13 te gebruiken voor energieopwekking middels zonnepanelen, niet bij voorbaat afgewezen, maar pas een definitief besluit nemen over een omgevingsvergunning, mits aan een goede ruimtelijke ordening kan worden voldaan en er op een passende manier verdere invulling wordt gegeven aan de betrokkenenparagraaf.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Klein Gunnewiek
Commissie: ja

 

Uitgelicht