Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 19 juni 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 12 juni 2018, nr. 181

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Vaststelling subsidie 2017 en aanvraag subsidie 2019 van Stichting Yunio

Besluit:

  • Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag 2017 van stichting Yunio en de jaarrekening 2017 van stichting Sensire.
  • De subsidie 2017 t.b.v. stichting Yunio vastgesteld op € 367.465 voor het basistakenpakket en € 36.516 voor HomeStart.
  • Kennisgenomen van de begroting 2019 van stichting Yunio.
  • Subsidie verleend aan stichting Yunio voor 2019  tot een bedrag van € 382.080 voor het basistakenpakket en € 39.487,50 voor HomeStart onder voorbehoud dat de raad hiervoor de middelen beschikbaar stelt in de begroting 2019.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw B. Klein Gunnewiek
Commissie: nee

3. Indienen motie WMO-abonnementstarief voor ALV VNG d.d. 27 juni 2018

Besluit:

  • Ingestemd met de motie over het abonnementstarief WMO.
  • Namens de Achterhoekse gemeenten de motie indienen voor de ALV van de VNG op 27 juni 2018.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Rauwerdink
Commissie: ja

4. Aanpassing beleidsregels proceskostenvergoeding bezwaarfase

Besluit:
De “Beleidsregels tot wijziging van de beleidsregels proceskostenvergoeding bezwaarfase gemeentelijke belastingen 2018” vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: de heer P. Visser
Commissie: nee

5. Uitbreidings- en herinrichtingsplan algemene begraafplaats

Besluit:

  • Het uitbreidings- en herinrichtingsplan algemene begraafplaats voor kennisgeving aangenomen.
  • Bij de 2e financiële prognose de raad voorstellen € 90.000 uit de bestemmingsreserve onderhoud graven beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het uitbreidings- en herinrichtingsplan.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: de heer R.J.F. Jansen
Commissie: ja

 

Uitgelicht