Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 25 juni 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 19 juni 2018, nr. 182

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Algemene Ledenvergadering VNG d.d. 27 juni 2018

Besluit:

 • Burgemeester Bengevoord gemachtigd de gemeente Winterswijk op de ALV van de VNG op 27 juni 2018 te vertegenwoordigen.
 • Ingestemd met de aan de ALV gedane voorstellen.
 • De motie ‘Interbestuurlijk Programma (IBP) en Fonds Tekortgemeenten’ ondersteunen.
 • De motie ‘Inzet VNG bij het Klimaat- en Energieakkoord’ ondersteunen.

Portefeuillehouder: dhr. B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw B. Klein Gunnewiek
Commissie: ja

3. Algemeen Bestuur SDOA d.d. 21 juni 2018

Besluit:
Kennisgenomen van de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur van SDOA van 21 juni 2018 en de zienswijzen die zijn ingebracht bij de Jaarrekening 2017, eerste bestuursrapportage 2018 en begroting 2019 gehandhaafd.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink en mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar:
mevrouw E. Abbink Slats
Commissie: ja

4. Vergaderstukken AB VNOG d.d. 28 juni 2018

Besluit:
Kennisgenomen van de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland van  28 juni 2018 en een aantal nadere overwegingen inbrengen.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja

5. Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Bibliotheek Oost-Achterhoek

Besluit:

 • Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag 2017 van Bibliotheek Oost-Achterhoek.
 • De subsidie 2017 t.b.v. Bibliotheek Oost-Achterhoek vastgesteld op € 369.120.
 • Kennisgenomen van de begroting 2019 van Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: de heer J. van Drie
Commissie: ja

6. Begroting 2018-2019 van de Stichting Cultureel Centrum Winterswijk

Besluit:

 • Kennisgenomen van de begroting 2018-2019 van de Stichting Cultureel Centrum Winterswijk.
 • Ingestemd met het voorstel om de uiterste indieningsdatum structureel aan te passen naar 31 mei voor het aanleveren van de jaarlijkse begroting van de Stichting Cultureel Centrum Winterswijk.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: de heer J. van Drie
Commissie: ja

7. Verzoek om wijziging van de bestemming Goorweg 42

Besluit:

 • In principe medewerking verleend aan het verzoek tot wijziging van de agrarische bestemming van het perceel Goorweg 42 in een bedrijfsbestemming onder voorwaarde dat de noodzakelijk uit te voeren onderzoeken geen belemmeringen opleveren.
 • De ruimtelijke procedure starten.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Lankveld
Commissie: ja

Uitgelicht