Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 20 maart 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 13 maart  2018, nr. 169

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Tijdelijke regionaal programmaregisseur energietransitie

Besluit:

  • Voor de periode van maximaal acht maanden met de samenwerkende Achterhoekse gemeenten een regionaal programmaregisseur energietransitie aanstellen.
  • Ingestemd met de gemeente Bronckhorst als opdrachtgever namens de Achterhoekse gemeenten.
  • Voor de financiering van deze regionaal programmaregisseur energietransitie maximaal € 8.000 beschikbaar gesteld.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer J. Westerdiep
Commissie: nee

3. Energiefonds Winterswijk

Besluit:

  • Kennisgenomen van de rapportage Energiefonds Winterswijk.
  • Ingestemd met het procesvoorstel.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer J. Westerdiep
Commissie: ja

4. Extra opleidingsbudget

Besluit:
Ingestemd met extra opleidingsbudget naar aanleiding van ontwikkelpunten uit de strategische personeelsplanning en op grond van de inventarisatie van de benodigde (reguliere) opleidingen in 2018.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: de heer C. Smits
Commissie: nee

5. Algemeen Bestuur SDOA d.d. 26 maart 2018

Besluit:
Kennisgenomen van de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur van 26 maart  2018 en niet ingestemd met de nota “Kaderstelling voorstel verdeelsleutel 1e helft 2020”.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja

Uitgelicht