Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 27 maart 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 20 maart  2018, nr. 170

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Jaarrekening 2017 Gemeente Winterswijk Regiostad Participatie BV

Besluit:
Ingestemd met de jaarrekening 2017 van de Gemeente Winterswijk Regiostad Participatie BV.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer M. Egging
Commissie: nee

3. Tarief beschikbaarheidscomponent crisis GGZ

Besluit:
Ingestemd om met terugwerkende kracht per 1-1-2018 het tarief van de beschikbaarheidscomponent Crisis GGZ 2018 aan te passen naar € 667,79.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris/ behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: nee

4. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Alliander N.V. d.d. 4 april 2018

Besluit:
Ingestemd met de aan de AvA gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: nee

5. Verordening en beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Winterswijk 2018

Besluit:

 • De raad voorstellen de verordening leerlingenvervoer gemeente Winterswijk 2018 vast te stellen.
 • Onder voorwaarde van vaststelling van de verordening door de raad, de beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Winterswijk 2018 vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw T. Morrenhof
Commissie: ja

6. 1e Wijzigingsverordening Legesverordening 2018

Besluit:
De raad voorstellen de “1e Wijzigingsverordening Legesverordening 2018” vast te stellen

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: de heer P.J. Visser
Commissie: ja

7. Afronding coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen verder’

Besluit:
Kennisgenomen van de afronding van het coalitieakkoord ‘Samen verder’.

Portefeuillehouders: heren B.J.J. Bengevoord, ing. H.J.G. Gommers, G.J.W. te Gronde, drs. D.W. Aalderink, mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja

8. Vaststelling subsidie 2016 De Storm

Besluit:

 • Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag van Stichting Cultureel Centrum Winterswijk de Storm.
 • De subsidie 2016 t.b.v. Stichting Cultureel Centrum Winterswijk de Storm vastgesteld op € 512.500.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer H. Kappert
Commissie: ja

9. Resultaten zelfevaluatie Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Besluit:
Kennisgenomen van de resultaten en aanbevelingen van de BAG zelfevaluatie 2017 en de daaruit voortgekomen acties.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer M. Schuurmans
Commissie: nee

10. Diverse verkeersbesluiten

Besluit:

 • De eenrichtingsweg Gasthuisstraat gedeeltelijk opgeheven.
 • Een geslotenverklaring voor een totaalmassa hoger dan 3,5 ton ingesteld voor de Bonninkbrug.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer J. Koopman
Commissie: nee

11. Inkoop Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 2019 e.v.

Besluit:

 • Voor de inkoop van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor 2019 en verder kiezen voor de subsidievariant in de vorm van een subsidietender.
 • Subsidie verstrekken voor een periode van maximaal drie kalenderjaren, ingaande per 1 januari 2019.

Portefeuillehouder: de heer drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: ja

12. Resultaten zelfevaluatie basisregistratie grootschalige topografie

Besluit:
Kennisgenomen van de resultaten en aanbevelingen van de BGT zelfevaluatie 2017 en de daaruit voortgekomen acties.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer B. Timpert
Commissie: nee

13. Algemeen Bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers d.d. 28-03-2018

Besluit:

 • Akkoord gegaan met het vaststellen van het verslag van het AB van 13-12-2017.
 • Akkoord gegaan met het goedkeuren van de jaarrekening 2017 door het AB van het ECAL.
 • Voor de overige punten de vergaderstukken voor het AB van 28-03-2018 voor kennisgeving aangenomen.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer R. Ansink
Commissie: ja

14. 1e Prognose 2018

Besluit:
De raad voorstellen:

 • De 1e Prognose 2018 vast te stellen, inclusief de voorgestelde budget- en kredietoverhevelingen.
 • Het voordelig resultaat van per saldo € 155.000 van de voorgestelde financiële bijstellingen voor 2018 toe te voegen aan de algemene reserve.
 • € 167.000 te onttrekken aan de reserve dekking in het kader van bezuinigingen voor extra opleidingskosten in 2018.
 • € 160.000 te onttrekken aan de reserve automatisering voor resp. ondersteuningskosten voor de uitvoer van ICT projecten en voor ondersteuning van de implementatie van de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG).
 • € 60.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve wijziging inzamelstructuur huishoudelijk afval voor uitvoering van het project Winterswijk Mooi Schoon.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: de heer G.A. Hoogendijk
Commissie: ja

Uitgelicht