Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 13 maart 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 6 maart 2018, nr. 166

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Aankoop grond t.b.v. aanleg watergang langs de Grevinkweg

Besluit:
Ingestemd met de aankoop van grond t.b.v. de aanleg van een watergang langs de Grevinkweg tegen prijs en voorwaarden als opgenomen in de koopovereenkomst.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: de heer B. Lieverdink
Commissie: nee

3. Euregio Academie Willem V

Besluit:

  • Ingestemd met de planontwikkeling van de Euregio Academie Willem V.
  • De intentie uitgesproken de benodigde cofinanciering bij te dragen.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: de heer R. Nijland
Commissie: ja

4. Subsidieverzoek en bruikleen werken ten behoeve van exposities Max van Dam

  • Aan Vereniging Het Museum een eenmalige subsidie voor de Max van Dam tentoonstellingen verstrekt van € 6.000.
  • Toestemming gegeven om de door de gemeente Winterswijk aan Vereniging Het Museum in bruikleen gegeven werken te mogen exposeren.
  • De twee werken van Max van Dam die nu in het gemeentekantoor hangen voor de periode april 2018 t/m uiterlijk 1 april 2019 in bruikleen gegeven aan Vereniging Het Museum en toestemming gegeven om ze te mogen exposeren.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: de heer R. Ansink
Commissie: ja

5. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 14 maart 2017

Besluit:

  • Kennisgenomen van de stand van zaken van de doorontwikkeling van de regionale samenwerking.
  • Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de overige aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja

Uitgelicht