Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 22 mei 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 15 mei  2018, nr. 177

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Eerste bestuursrapportage 2018 en Begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022 SDOA

Besluit:
De raad voorstellen:

 • Kennis te nemen van de eerste Bestuursrapportage 2018 en hierover als zienswijze in te brengen dat wij zonder gedetailleerd kostenoverzicht niet akkoord gaan met de inzet van het vrijkomend personeelsbudget van 2018 voor de doorontwikkeling van de organisatie.
 • De middelen voor bestrijding van armoede voor kinderen ad € 129.000 te reserveren voor eventuele tekorten op het budget over 2018.
 • Kennis te nemen van de begroting 2019 en hierover als zienswijze in te brengen dat:

    a. SDOA het door de Achterhoekse gemeenten vastgestelde indexeringspercentage voor alle budgetten dient te hanteren;
    b. er een onderzoek dient te komen naar de stijging van de kosten van de Bijzondere bijstand en dan met name van de kosten van Bewindvoering.

 • De middelen voor bestrijding van armoede voor kinderen voor 2019 ad € 129.000 in te zetten om de stijging van het bijzondere bijstandsbudget met € 212.000 deels te compenseren;  het overige bedrag ad € 92.000 op te nemen in onze begroting van 2019.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja

3. Jaarrekening 2017 en meerjarenbegroting 2019-2022 Stadsbank Oost Nederland

Besluit:

 • Het jaarverslag 2017 voor kennisgeving aangenomen en geen zienswijze kenbaar maken.
 • De raad voorstellen de volgende zienswijzen in te brengen met betrekking tot de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022:

    a. niet in te stemmen met de indexatie van 2,9% respectievelijk 2,82%  van de tarieven, maar vasthouden aan de Achterhoekse afspraak dat de gemeentelijke bijdragen maximaal 1,6% mogen stijgen;
    b. niet in te stemmen met de begroting en de meerjarenraming met betrekking tot de effecten structurele kwaliteitsimpuls, begroot op € 687.842, omdat hierover eerst afzonderlijke inhoudelijke bestuurlijke besluitvorming moet plaatsvinden;
    c. niet in te stemmen met de gevraagde € 243.921 in 2018 om de structurele kwaliteitsimpuls al medio 2018 te starten.

       Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
       Commissie: ja

4. Gebruik  gedeelte Notaristuin als terrasvoorziening

Besluit:
In principe medewerking verleend aan een omgevingsvergunning om tijdelijk (zomerseizoen 2018) een terras toe te staan in de Notaristuin, onder de volgende voorwaarden:
- het terras dient uiterlijk 23.00 uur gesloten te zijn;
- het meubilair van het terras dient elke avond opgeruimd te worden.

Portefeuillehouder: de heer ing. .H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Klein Gunnewiek,
de heer W. Oortman en de heer M. Caglayan
Commissie: ja

5. Jaarrekening 2017

Besluit:

 • De jaarrekening en het jaarverslag 2017 in concept vastgesteld en deze ter vaststelling aanbieden aan de raad.
 • De Single Information Single Audit (SiSa) in concept vastgesteld en ter vaststelling  aanbieden aan de raad.
 • De raad voorstellen in te stemmen  met het voorstel tot resultaatbestemming 2017.
 • De raad voorstellen kennis te nemen van het accountantsverslag (en de controleverklaring ENSIA).

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: de heer G.A. Hoogendijk
Commissie: ja

6. Bijzondere kosten bij een jeugdbeschermingsmaatregel

Besluit:
Ingestemd met het addendum bij het contract 2018 met de Gecertificeerde instellingen.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: ja

7. Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Rova Holding 24 mei 2018

Besluit:

 • Kennisgenomen van het inbrengen van het aanvullend agendapunt over statiegeld alliantie.
 • Kennisgenomen van het verslag van de AVA Rova d.d. 7 december 2017.
 • Kennisgenomen van de geschetste ontwikkelingen en actualiteiten.
 • Ingestemd met het inhoudelijk en financieel verslag 2017 van N.V. ROVA Holding en het voorstel tot dividenduitkering.
 • Ingestemd met de aanscherping van de governance binnen Rova.
 • Kennisgenomen van het introductieprogramma voor bestuurders en raadsleden.
 • Kennisgenomen van het traject voor actualisering van de strategische Rova visie.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Beekhuizen
Commissie: ja

Uitgelicht