Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 29 mei 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 22 mei  2018, nr. 178

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Afstemmingsverordening Participatieweg, IOAW en IOAZ

Besluit:
De raad voorstellen de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018 vast te stellen.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja

3. Kwalitatieve provinciale planningslijst woningbouw 2018

Besluit:
De kwalitatieve provinciale planningslijst woningbouw 2018 vastgesteld en deze aanleveren aan de provincie Gelderland.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer G. Beunk
Commissie: nee

4. Jaarrekening 2017 Sociale Dienst Oost Achterhoek

Besluit:
Kennisgenomen van de jaarrekening 2017 van SDOA en als zienswijze inbrengen dat wij zonder nadere onderbouwing niet akkoord gaan met het beschikbaar stellen van € 500.000 uit het overschot 2017 aan het Dagelijks Bestuur voor de doorontwikkeling van de organisatie.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja

5. Volkshuisvestelijk afwegingskaderwoningbouw Winterswijk

Besluit:

  • De raad voorstellen in te stemmen met het ‘Volkshuisvestelijk afwegingskader woningbouw Winterswijk’.
  • De raad voorstellen het ‘Volkshuisvestelijk afwegingskader woningbouw Winterswijk’ te hanteren in plaats van de afspraak uit de Regionale woonvisie Achterhoek 2010-2020  dat er  geen nieuwe principeverzoeken voor     woningbouwontwikkeling in behandeling worden genomen.
  • De raad nader informeren over de ontvangen zienswijzen van de andere Achterhoekse gemeenten tijdens het POHO ROV op het ‘Volkshuisvestelijk afwegingskader woningbouw Winterswijk’ op 4 juni 2018.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer G.Beunk en de heer E. Rouw
Commissie: ja

6. Verordening Reizigersadviesraad ZOOV

Besluit:

  • Ingestemd met de verordening Reizigersadviesraad ZOOV.
  • Mevrouw G.S. Ansink, mevrouw R.J. de Boer, mevrouw M. Peters-Witjes, de heer E. Kleinrensink, de heer W. Waalderbos, de heer N. Menke en mevrouw H. Brinkhuis benoemd als lid van Reizigersadviesraad ZOOV.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw T. Morrenhof
Commissie: nee

7. Rapportage vraag en aanbod wonen met zorg regio Achterhoek

Besluit:

  • Kennisgenomen van de ‘Rapportage vraag en aanbod wonen met zorg regio Achterhoek 19 december 2017’.
  • Ingestemd met de aanbevelingen van de ‘Rapportage vraag en aanbod wonen met zorg regio Achterhoek 19 december 2017’ en de aanbevelingen opgesteld door Achterhoek 2020 en deze implementeren in het vervolgtraject van het Beleidskader Wonen met Zorg Winterswijk 2017-2019.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer G. Beunk en mevrouw G. Rauwerdink
Commissie: ja

Uitgelicht