Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 29 mei 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 22 mei 2018, nr. 176

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Beslissing op de bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning Tangelder Gorusstraat 5

Besluit:

 • Het advies van de commissie bezwaarschriften overgenomen.
 • De bezwaren ongegrond verklaard.
 • De omgevingsvergunning onder aanvullende motivering in stand gelaten.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer W. Oortman
Commissie: nee

3. Principeverzoek zonnepark Holdersweg 10

Besluit:
In principe medewerking verleend aan het verzoek een zonnepark van circa 1,5 ha. mogelijk te maken nabij Holdersweg 10, mits aan de voorwaarden van een goede ruimtelijke ordening kan worden voldaan.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: de heer W. Oortman
Commissie: ja

4. Voorontwerp bestemmingsplan Park Achterhoek

Besluit:

 • Ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan Park Achterhoek.
 • De benodigde procedure opstarten.
 • Besloten dat geen milieueffectrapportage hoef te worden opgesteld voor het bestemmingsplan Park Achterhoek.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris en de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer R. Nijland
Commissie: ja

5. Vaststelling bestemmingsplan Spek-Ende II

Besluit:

 • De raad voorstellen in te stemmen met de 'Nota zienswijzen bestemmingsplan Spek-Ende II'.
 • De raad voorstellen het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
 • De raad voorstellen geen exploitatieplan vast te stellen.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer W. Oortman
Commissie: ja

6. Extra subsidieaanvraag en verhoging structurele subsidie 2019 Boogiewoogie

Besluit:

 • De raad voorstellen kennis te nemen van de extra subsidieaanvraag van Boogiewoogie, de “Quickscan Boogiewoogie – Eindrapport Stichting Cultuurcentrum Boogiewoogie” en de notitie “Aanzet beleidsvarianten Boogiewoogie 2019-2022 versie -1-0”.
 • De raad voorstellen af te wijken van art. 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Winterswijk 2017 door de in art. 18 van de ASV vastgestelde hardheidsclausule te gebruiken.
 • De raad voorstellen om een budget van € 190.200 beschikbaar te stellen wat onder voorwaarden in de vorm van een subsidie ter beschikking wordt gesteld aan Boogiewoogie om de liquiditeitsproblemen op te lossen.
 • De raad voorstellen om een budget van € 54.000 beschikbaar te stellen wat onder voorwaarden in de vorm van een subsidie ter beschikking wordt gesteld aan Boogiewoogie om een businessplan op te stellen.

Portefeuillehouder: mevrouw ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer A. Mauritz
Commissie: ja

7. Park Achterhoek, wijzigingsafspraken en subsidie Arrisveld BV

Besluit:

 • Ingestemd met:

    a. de subsidieverlening van maximaal € 89.000 voor Arrisveld BV voor de planontwikkeling van Park Achterhoek;
    b. de wijzigingsafspraken ontwikkelingsovereenkomst Arrisveld 2018;
    c. de offerte Riek Bakker Advies d.d. 16 april 2018 (€ 55.000) en het vervolg budget voor de stadstuinbouw
        (€ 25.000).

 • De raad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen van € 169.000.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: de heer R. Nijland
Commissie: ja

Uitgelicht