Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 13 november 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 6 november 2018, nr. 18

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Projectsubsidie Speeltuinvereniging Rozenstraat

Besluit:
Aan Speeltuinvereniging Rozenstraat een éénmalige subsidie ad. € 4.000 toegekend ten behoeve van de vervanging van het afgeschreven speeltoestel inclusief valdemping.

Portefeuillehouder:  mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: de heer G. de Vries
Commissie: nee

3. Convenant en notitie Ondersteuningsteam Oost Achterhoek

Besluit:

 • Ingestemd met convenant en de bijbehorende notitie “Ondersteuningsteam Oost Achterhoek” versie oktober 2018”.
 • Wethouder Saris gemandateerd om namens het college van Winterswijk het convenant te ondertekenen.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: ja

4. Belastingverordeningen 2019

Besluit:

 • Ingestemd met de voorliggende belastingverordeningen 2019.
 • De raad voorstellen om de onderstaande belastingverordeningen voor het belastingjaar 2019 vast te stellen:
  • Verordening Afvalstoffenheffing 2019;
  • Verordening Grafrechten 2019;
  • Verordening Forensenbelasting 2019;
  • Verordening Kwijtschelding 2019;
  • Legesverordening 2019;
  • Verordening Marktgelden 2019;
  • Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2019;
  • Verordening Precariobelasting 2019;
  • Verordening Reclamebelasting 2019;
  • Verordening Rioolheffing 2019;  
  • Verordening Toeristenbelasting 2019.

Portefeuillehouder:  ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: de heer P. Visser
Commissie: ja

5) Prestatieafspraken 2019 De Woonplaats

Besluit:

 • Ingestemd met de Prestatieafspraken 2019 tussen de Woonplaats, de Huurdersvereniging en de gemeente Winterswijk.
 • Wethouder Aalderink gemachtigd namens de gemeente Winterswijk de Prestatieafspraken te ondertekenen.

Portefeuillehouder:  de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: de heer E. Rouw
Commissie: ja

Uitgelicht