Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 20 november 2018

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 13 november  2018, nr. 19

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

Besluit:
De raad voorstellen:

 • het Integraal Veiligheidsplan Achterhoek Oost 2019-2022 vast te stellen;
 • de prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsplan Achterhoek Oost 2019-2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: de heer F. Starke
Commissie: ja

3. Beleidskader zonneparken en zonnevelden

Besluit:
De raad voorstellen:

 • het beleidskader zonneparken en zonnevelden vast te stellen;
 • de nadere (subsidie)regels duurzaamheid, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018, vast te stellen.

Portefeullehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink / behandelend ambtenaar: de heer J. Westerdiep
Commissie: ja

4. Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland d.d. 22 november 2018

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het Algemeen Bestuur gedane voorstellen.

Portefeullehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw B. Klein Gunnewiek
Commissie: nee

5. Derde financiële prognose 2018

Besluit:

 • De derde financiële prognose met als peildatum 1 oktober 2018 in concept vastgesteld en ter vaststelling aanbieden aan de Raad.
 • De Raad voorstellen de bijstelling van de begroting ter hoogte van € 641.000,- voordelig toe te voegen aan de algemene reserve.

Portefeullehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: de heer B. Konté
Commissie: ja

6. Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Winterswijk 2019

Besluit:
De raad voorstellen de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Winterswijk 2019 vast te stellen.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw A. Damkot
Commissie: ja

7. Controleprotocol Winterswijk 2018

Besluit:
Het Controleprotocol Winterswijk 2018 in concept vastgesteld en ter besluitvorming aanbieden aan de Raad.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: de heer B. Konté
Commissie: ja

8. Aanwijzing belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers

Besluit:
Het “Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers” vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: de heer P. Visser
Commissie: nee

9. Resultaten zelfevaluatie basisregistratie grootschalige topografie 2018

Besluit:
Kennisgenomen van de resultaten en aanbevelingen van de BGT zelfevaluatie 2018 en de daaruit voorgekomen acties.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: de heer B. Timpert
Commissie: nee

10.  Beleidsregels plus BSO gemeente Winterswijk 2019

Besluit:

 • De Beleidsregels plus BSO gemeente Winterswijk 2019 vastgesteld.
 • De Beleidsregels plus BSO, van datum 21 februari 2017, ingetrokken.

Portefeullehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: de heer A. Mauritz
Commissie: ja

11.  Tarieven wmo-reizigers ZOOV Op Maat vanaf 1 januari 2019

Besluit:
De tarieven voor het collectief vraagafhankelijke vervoer voor wmo-geïndiceerden per 1 januari 2019 als volgt vastgesteld:

 • spitstarief: een opstaptarief van € 1,55 en een kilometertarief van € 0,26 voor ritten van maximaal 20 km, op werkdagen tussen 6.00 uur en 9.00 uur;
 • daltarief: een opstaptarief van € 0,95 en een kilometertarief van € 0,17 voor ritten van maximaal 20 km, op de overige tijden;
 • een kilometertarief van € 2,05 voor reisafstanden tussen 20 en 40 km.

Portefeullehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw T. Morrenhof
Commissie: ja

12.  Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit met Provincie Gelderland

Besluit:
De samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit met de provincie Gelderland met een jaar verlengen tot en met 31 december 2020.

Portefeullehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw T. Morrenhof
Commissie: ja

 

Uitgelicht