Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 27 november 2018

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 20 november  2018, nr. 20

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Afronding Bestuursopdracht Regionale Omgevingsvisie

Besluit:

  • Ingestemd met de afronding van de Bestuursopdracht Regionale Omgevingsvisie
  • De aanbevelingen zoals opgenomen in de nota meenemen naar de Thematafel Wonen en Vastgoed.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: de heer E. Rouw
Commissie: ja

3. Mananagementletter 2018

Besluit:
Kennisgenomen van de Managementletter 2018.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink / behandelend ambtenaar: de heer B. Konté
Commissie: ja

4. Antwoord op vragen van de GroenLinks-fractie over natuurinclusieve landbouw

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van de vragen van de GroenLinks-fractie.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: de heer A. Schoemaker
Commissie: nee

5. Raadsvragen over gevolgen motie Laçin op werkzaamheden kleiput

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van de vragen.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: de heer F. Welcker
Commissie: nee

6. Subsidiëring jeugdbescherming en jeugdreclassering 2049 e.v.

Besluit:
Voor 2019 subsidie verleend aan:

  1. a. Jeugdbescherming Gelderland, voor het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de (wettelijke) taken ten aanzien van jeugdbescherming en jeugdreclassering 'regulier', inclusief Spoed Eisende Zorg, ad € 295.000;
  2. b. William Schrikker Stichting, voor het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de (wettelijke) taken ten aanzien van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking, ad € 160.000;
  3. c. Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering voor het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de (wettelijke) taken ten aanzien van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor jeugdigen zonder vaste woon- of verblijfplaats, ad € 40.000.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: nee

7. Algemene vergadering van Aandeelhouders Vitens NB d.d. 28 november 2018

Besluit:
Ingestemd met de aan de AvA gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: nee

8. Raadsvragen verkeerssituatie Kloetenseweg

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van de vragen.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. de Jong
Commissie: nee

9. Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG d.d. 30 november 2018

Besluit:

  • Wethouder Saris gemachtigd de gemeente Winterswijk op de Buitengewone ALV van de VNG op 30 november 2018 te vertegenwoordigen.
  • Niet ingestemd met het instellen van een geschillencommissie Sociaal Domein per 1 januari 2019.
  • Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de overige aan de Buitengewone ALV van de VNG gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja

Uitgelicht