Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 16 oktober 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 8 oktober 2018, nr. 14

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Wijziging gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek

Besluit:
De gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek gewijzigd.

Portefeuillehouder:  de heer drs. D. W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw Y. Wiggers
Commissie: nee

3. Subsidieaanvraag Veilig Thuis Noord Oost Gelderland 2019

Besluit:

 • Kennisgenomen van de begroting 2019 van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland 2019.
 • Subsidie verleend aan Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland voor 2019 tot een bedrag van € 179.364,62 onder voorbehoud dat de raad hiervoor de middelen beschikbaar stelt in de begroting 2019.

Portefeuillehouder:  mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: nee

4. Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Besluit:
De raad voorstellen:

 • de Cliëntenraad Wse per 1-1-2019 op te heffen;
 • de Verordening Cliëntenparticipatie Wsw-raad 2011 per 1-1-2019 in te trekken;
 • de gewijzigde Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek per 1-1-2019 vast te stellen;
 • de Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Winterswijk 2016 per 1-1-2019 in te trekken.

Portefeuillehouder:  de heer drs. D. W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw E.Abbink-Slats
Commissie: ja

5. Subsidieaanvraag InHuis Steungezinnen 2018 en 2019

Besluit:

 • De besluiten d.d. 24 april 2018 over subsidie aan Stichting Yunio voor de pilot InHuis Steungezinnen voor 2018 ingetrokken.
 • Ontheffing verleend van de gestelde termijn in art. 7 van de Algemene Subsidie Verordening 2017 met betrekking tot de uiterste indiendatum van de aanvraag.
 • Structureel vrijstelling verleend van het gebruik van het vastgestelde aanvraagformulier.
 • Subsidie verleend aan stichting Yunio voor november en december 2018 voor de uitvoering van de pilot InHuis Steungezinnen tot een bedrag van € 2.209,50.
 • Subsidie verleend aan stichting Yunio voor 2019 voor de uitvoering van de pilot InHuis Steungezinnen tot een bedrag van € 13.501,43 onder voorbehoud dat de raad hiervoor de middelen beschikbaar stelt in de begroting 2019.

Portefeuillehouder:  mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: nee

6. Beleidsregels Beschermd Wonen 2019

Besluit:
De beleidsregels Beschermd Wonen Winterswijk 2019 vastgesteld.

Portefeuillehouder:  mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja

7. Convenant ten behoeve van Jeugdhulp voor kinderen in het AZC Winterswijk.

Besluit:
Ingestemd met het convenant ten behoeve van Jeugdhulp voor kinderen in het AZC Winterswijk.

Portefeuillehouder:  mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: nee

8. Vragen fractie PvdA over situatie voormalige Plus supermarkt Pelkwijk en omgeving

Besluit:
ingestemd met de beantwoording van de vragen van de PvdA-fractie.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: de heer F. Starke
Commissie: nee

9. Wijziging grens bebouwde kom in het kader van de Wet natuurbescherming

Besluit:
De raad voorstellen:

 • het raadsbesluit van 30 juni 1983, VI-II, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom als bedoeld in artikel 1, lid 5 van de Boswet in te trekken.
 • op grond van artikel 4.1 sub a van de Wet natuurbescherming de grenzen van de bebouwde kom opnieuw vast te stellen conform de bijbehorende plattegrond.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: de heer J.G. Krosenbrink
Commissie: ja

10. Concept arbeidsvoorwaardennota Cao gemeenten 2019

Besluit:
Ingestemd met de concept arbeidsvoorwaardennota Cao 2019 en dat middels het reactieformulier uiterlijk 26 oktober 2018 kenbaar maken.

Portefeuillehouder:  de heer G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: de heer C. Smits
Commissie: nee

 

Uitgelicht