Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 23 oktober 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 16 oktober 2018, nr. 15

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Jeugdbeschermingstafel

Besluit:

  • Ingestemd met voortzetting van de Jeugdbeschermingstafel in de huidige vorm.
  • De Samenwerkingsovereenkomst van de gemeenten in de Achterhoek voor de uitvoering van de Jeugdbeschermingstafel met 2 jaar verlengen tot 1 januari 2021.

Portefeuillehouder:  mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: nee

3. 2e Bestuursrapportage 2018 Sociale Dienst Oost Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen geen zienswijzen in te brengen op de tweede bestuursrapportage 2018 van de Sociale Dienst
Oost Achterhoek.

Portefeuillehouder:  de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja

4. Benoeming nieuwe leden Geschillencommissie ZOOV

Besluit:
Ingestemd met de benoeming van de voorgedragen kandidaten tot lid van de Geschillencommissie ZOOV: de heer G.F.M. Pelsma (algemeen lid) en de heer M. Kwakemaak (algemeen lid).

Portefeuillehouder:  de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw J. Slotboom
Commissie: nee

5. Cao-afspraak gelijke beloning

Besluit:
De CAR-UWO wijziging conform de circulaire van het LOGA van 24 juli 2018, met kenmerk TAZ/U201800473, wat betreft de uitwerking van de cao-afspraak gelijke beloning, overgenomen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling Winterswijk.

Portefeuillehouder:  de heer ing. G.J.W. Elferdink / behandelend ambtenaar: mevrouw K. Kempers
Commissie: ja

6. Vragen van de PvdA-fractie over de bereikbaarheid per e-mail van de gemeente

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van de vragen van de PvdA-fractie.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: de heer B.H.A. Klein Nibbelink
Commissie: nee

7. Antwoord op vragen van de PvdA-fractie over de vervoersdienst Winterswijk

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van de vragen van de PvdA-fractie.

Portefeuillehouder:  de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw T. Morrenhof
Commissie: nee

8. Addendum Samenwerkingsovereenkomst Uitvoering Basismobiliteit Achterhoek

Besluit:
Ingestemd met het addendum op de Samenwerkingsovereenkomst Uitvoering Basismobiliteit Achterhoek in het kader van de AVG.

Portefeuillehouder:  de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw L. Rootveld
Commissie: nee

9. Cliëntervaringsonderzoek Wmo- en Jeugdhulp 2017

Besluit:

  • Kennisgenomen van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo- en Jeugdhulp over het jaar 2017.
  • Met terugwerkende kracht mandaat verleend aan bureau BMC om de resultaten voor Wmo te publiceren op "waar staat je gemeente.nl" .
  • Met terugwerkende kracht mandaat verleend aan bureau BMC om de resultaten voor Jeugd aan te leveren bij het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Portefeuillehouder:  mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw L. Rootveld
Commissie: ja

Uitgelicht