Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 25 september 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 25 september 2018, nr. 12

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Inkoop hulp bij huishouden

Besluit:

  • Ingestemd met voortzetting van de gezamenlijke inkoop van huishoudelijke hulp in 2019 door de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oost Gelre en Winterswijk via de zogenaamde ‘open house procedure’.
  • De (uur)tarieven  voor huishoudelijke hulp op basis van de ‘AMvB reële prijs’ met ingang van 1 januari 2019 vastgesteld op € 26,40 voor HH1 (was  € 24,60 per 8-10-‘18) en € 30,00 voor HH2 (was € 28,80 per 8-10-‘18).

Portefeuillehouder:  mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Rauwerdink
Commissie: ja

3. Bouwen woning op het perceel Moezebrinkweg 3 te Ratum

Besluit:
Medewerking verleend aan het principeverzoek voor een afwijking van het bestemmingsplan voor de bouw van een woning op het perceel Moezebrinkweg 3 te Ratum.

Portefeuillehouder:  de heer ing. G.J.W. Elferdink / behandelend ambtenaar: de heer D. Kellner
Commissie: ja

4. Wijzigingen inkoopdocument 2019 Sociaal domein Achterhoek

Besluit:

  • Ingestemd met het doorvoeren van de volgende inhoudelijke wijzigingen in het inkoopdocument 2019 Sociaal domein Achterhoek:

a. Het aantal openstellingen waarop aanbieders kunnen toetreden terugbrengen naar drie openstellingen per jaar. Hiermee komt de openstelling van 1 oktober te vervallen.
b. Aanpassing van kwaliteitseisen.
c. SROI-paragraaf met bouwblokkenmethode uitbreiden.
d. De uitzonderingsregel voor beroepskrachten en vrijwilligers zonder VOG bij gecontracteerde aanbieders verwijderen. Alle vrijwilligers en beroepskrachten werkzaam bij gecontracteerde aanbieders dienen per 1-1-2019 in bezit te zijn van een VOG.
e. De productdefinitie van de producten logeren in perceel 3 aanpassen.
f. Het product GezinsFACT verwijderen uit het inkoopdocument.
g. Uitbreiding producten Beschermd Wonen perceel 3 (inclusief woonkosten vs. exclusief woonkosten).
h. De vervoersproducten terugbrengen van vier naar twee producten.

  • De inkoopprocedure  starten via publicatie op Tendernet en Negometrix op uiterlijk 4 oktober 2018 en gezamenlijk met acht Achterhoekse gemeenten een persbericht te doen uitgaan.

Portefeuillehouder:  mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Rauwerdink
Commissie: ja

5. Aanvraag aanvullende subsidie Winterswijke uitdaging 2018

Besluit:
In afwijking van artikel 7 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Winterswijk 2017 De Winterswijkse Uitdaging een aanvullende projectsubsidie voor de periode 1 september 2018 tot en met 31 december 2018 van maximaal € 9.990 toegekend.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: nee

6. Zienswijze op de provinciale omgevingsvisie en -verordening

Besluit:

  • Ingestemd met de zienswijze.
  • Ingestemd met vertegenwoordiging van de zeven regiogemeenten tijdens de provinciale hoorzitting op 21 november 2018 door de voorzitter van de Achterhoek Board.

Portefeuillehouder:  de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: de heer G. Overkamp
Commissie: ja

7. Zienswijze tegen ontwerp-omgevingsvergunning activiteiten milieu, bouwen en strijdig gebruik Hanekampweg 13, 15, 17, 21a en 31 te Winterswijk-Meddo

Besluit:

  • Ingestemd met de wijze van beantwoording in de zienswijzenota.
  • De omgevingsvergunning verleend met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning.

Portefeuillehouder:  de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: de heer M. Bosman, de heer T. de Jong
Commissie: ja

Uitgelicht