Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 23 oktober 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 16 oktober 2018, nr. 13

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Achtervangovereenkomst De Woonplaats 2019

Besluit:

  • Een voorgenomen besluit genomen tot het aangaan van een gelimiteerde achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) ten behoeve van De Woonplaats voor een lening van € 500.000 voor investeringen in nieuwbouw en verduurzaming in 2019 en € 9.000.000 voor de herfinanciering van een in 2019 aflopende lening.
  • De raad voorstellen in te stemmen met het door het college van burgemeester en wethouders voorgenomen besluit zoals onder ad 1 is vermeld.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: de heer E. Rouw
Commissie: ja

3. Uitbreiding speelhal camping Sevink Molen

Besluit:
Ingestemd met het principeverzoek van Recreatiepark Sevink Molen om uitbreiding van de speelhal mogelijk te maken, mits aan de voorwaarden voor een goede ruimtelijke ordening wordt voldaan.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Klein Gunnewiek
Commissie: ja

 

Uitgelicht