Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 11 september 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 4 september 2018, nr. 7

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Gebiedsvisie Driemarkweg e.o. (Molenveld)

Besluit:
De raad voorstellen in te stemmen met de nota inspraakreacties en de gebiedsvisie met voorgestelde wijzigingen vast te stellen.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: de heer K. Meinderts
Commissie: ja

3. Actualiseren bestemmingsplan enkele gebieden in het centrum van Winterswijk

Besluit:
Ingestemd met het plan van aanpak “Bestemmen Bruine gebieden Winterswijk 2018”.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw L. Roeterink
Commissie: ja

Uitgelicht