Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 18 september 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 11 september 2018, nr. 8

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Ontwerpuitgangspunten fietspad langs Bataafseweg

Besluit:
De ontwerpuitgangspunten, zoals verwoord in de nota, hanteren bij de grondverwerving voor het fietspad langs de Bataafseweg, met name:

  • Wegbreedte 6.00m verharding;
  • Fietspadbreedte 3.00m aan oostzijde;
  • Behoud groenstrook westzijde.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. de Jong
Commissie: ja

3. Integrale aanpak 5 onbeveiligde overwegen

Besluit:

  • De raad voorstellen te kiezen voor beveiligen van de Veldhorstweg (in plaats van de Klandermansweg) en de Huttenweg.
  • De procedure te starten voor het onttrekken aan de openbaarheid van de onbeveiligde overwegen in de Vreehorstweg, de Klandermansweg en de Greversweg.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. de Jong
Commissie: ja

4. Pilot wijkaanpak nieuwe stijl

Besluit:

  • Ingestemd met de pilot wijkaanpak de Pas en de kosten hiervan integraal te betrekken bij de begrotingsbehandeling 2019-2022.
  • Voor 2018 ingestemd met een projectkrediet van € 20.000 om de pilot voor te bereiden met bewoners en partners en de kosten hiervan verwerken in de derde financiële prognose 2018.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink en mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: de heer M. Scholten
Commissie: ja

Uitgelicht