Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 30 april 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 23  april 2019, nr. 40

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman


2. Jaarstukken 2018, 1ste begrotingswijziging 2019, begroting 2020 van de Omgevingsdienst Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen kennis te nemen van de jaarstukken 2018, de 1ste begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 van de ODA en hierover geen zienswijzen kenbaar te maken.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek  / behandelend ambtenaar: C. Beekhuizen


3. Uitspraak van de Raad van State over het ingestelde hoger beroep tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het bouwen van twee woningen aan de Jan Steenstraat ong. te Winterswijk

Besluit:
De uitspraak, inhoudende dat het ingestelde hoger beroepschrift ongegrond is verklaard en de omgevingsvergunning terecht is geweigerd, voor kennisgeving aangenomen.

Portefeuillehouder:  D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: D. Kellner


4. Overeenkomst Intensief Behandelcentrum en academische functie kinder- en jeugdpsychiatrie

Besluit:
De portefeuillehouder gemandateerd om overeenkomsten met betrekking tot het Intensief Behandelcentrum en de academische functie aan te gaan.

Portefeuillehouder:  E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

5. Jaarstukken 2018 en Concept Programmabegroting 2020 van de GGD NOG

Besluit:

  1. De raad voorstellen kennis te nemen van de Jaarstukken 2018 van de GGD NOG en hierover geen zienswijze in te dienen.
  2. De raad voorstellen in te stemmen met de Concept Programmabegroting 2020 van de GGD NOG onder voorwaarde dat de indexering wordt aangepast naar een maximum van 2%, en dit als zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder:  E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: A.J.C. Mauritz
 

6. Mobiel stembureau Europese verkiezingen

Besluit:
Voor de verkiezingen van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019 een mobiel stembureau aangewezen en de zittingstijden en standplaatsen van het mobiele stembureau vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: J. Meyerink

7. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 1 mei 2019

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

 Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: M. Keur

8. Kaderbrief programmabegroting 2020 Regio Achterhoek

Besluit:
Ingestemd met de uitgangspunten in de kaderbrief.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: M. Keur

9. Raadsmotie subsidieverzoek Stichting Bevrijdingsconcert Winterswijk

Besluit:

  1. Ingestemd met de reactie op de motie conform bijgaande brief aan de raad.
  2. Eénmalig een subsidie toegekend tot een maximum van € 10.000 voor het bevrijdingsconcert 2019, bovenop de  reeds toegezegde € 5.000.

Portefeuillehouder:  D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: R. Ansink

10. Resultaten zelfevaluatie Basisregistratie ondergrond (BRO) 2018

Besluit:
Kennisgenomen van de resultaten en aanbevelingen van de BRO zelfevaluatie 2018 en de daaruit voortgekomen acties.

 Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: K. Meinderts

11. Resultaten zelfevaluatie Basisregistratie Adressen en gebouwen 2018

Besluit:
Kennisgenomen van de resultaten en aanbevelingen van de BAG zelfevaluatie 2018 en de daaruit voortgekomen acties.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek  / behandelend ambtenaar: M. Schuurmans