Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 23 april 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 16 april 2019, nr. 37

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman

2. Verzoek herontwikkeling winkellocatie Vredenseweg 4-6

Besluit:

  1. Een positieve grondhouding aangenomen ten aanzien van het ontwikkelverzoek Vredenseweg 4-6.
  2. Initiatiefnemer uitnodigen om het plan, binnen randvoorwaarden, verder uit te werken.
  3. In de contacten met de regio borgen dat er voldoende kwalitatief bouwvolume beschikbaar komt voor dit initiatief.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek  / behandelend ambtenaar: J.H. Pos

3. Vaststelling bestemmingsplan EucalyptaPark

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan EucalyptaPark ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: E. Klein Gunnewiek

4. Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan werklandschap DAV-terrein

Besluit:
Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorend beeldkwaliteitsplan “DAV-terrein”, en deze in procedure brengen.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek  / behandelend ambtenaar: R. Lankveld, I. Timmers

5. Sportvissen in de kleiput Driemarkweg

Besluit:
De kleiput Driemarkweg niet opengesteld voor visactiviteiten.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek  / behandelend ambtenaar: K. Meinderts, A. Poelmans

6. Principeverzoek nieuw hotel op de Twee Bruggen

Besluit:

  1. Een positieve grondhouding aangenomen ten opzichte van het inititatief de Twee Bruggen.
  2. De initiatiefnemer verzoeken om (vooruitlopend op een planologische procedure) de ladder voor duurzame verstedelijking in beeld te brengen, alsmede de initiatiefnemer uitnodigen het voornemen binnen de gemeentelijke beleidskaders verder uit te werken in een inrichtings- en situeringsplan.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek  / behandelend ambtenaar: J.H. Pos