Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 13 augustus 2019

1. Terinzageleging ontwerp Omgevingsvisie buitengebied

Besluit:

  • Instemmen met het ter inzage leggen van de ontwerp-Omgevingsvisie buitengebied van 21 augustus tot en met 1 oktober 2019.
  • Instemmen met het openbaar maken van het verantwoordingsdocument.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: M. Pothof