Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 28 augustus 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 16 juli 2019, nr. 52

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman

2. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 13 augustus 2019, nr. 53

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis

3. Grensland College

Besluit:
Ingestemd met de gevraagde cofinanciering ad. € 25.000.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Nijland

4. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

Besluit:
De raad voorstellen de Algemene Plaatselijke Verordening te wijzigen door vaststelling van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 2019 onder intrekking van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: J.G. Krosenbrink

5. Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2018

Besluit:

 • Voor de wethouders G.J.W. te Gronde, I.G. Saris, D.W. Aalderink en G.J.W. Elferdink de verrekenplicht van toepassing verklaard, maar op basis van de gedane opgave niet verrekenen.
 • Voor burgemeester B.J.J. Bengevoord de verrekenplicht van toepassing verklaard, maar op basis van de gedane opgave niet verrekenen.
 • Voor wethouder H.J.G. Gommers de verrekenplicht niet van toepassing verklaard op basis van de gedane opgave.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: C.W.J. Smits

6. Regionaal advies- en meldpunt Ggz

Besluit:

 • Ingestemd met deelname aan het regionaal advies- en meldpunt Ggz in Apeldoorn (regio Noord-Oost Gelderland).
 • Ingestemd met een structurele bijdrage voor het meldpunt vanaf de tweede helft 2020.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink, T. Wagenmans

7. Visie op pleegzorg Achterhoek

Besluit:
De Visie op pleegzorg Achterhoek vastgesteld.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

8. Motie ‘Kinderen en armoede’ en motie ‘Winterswijk doet mee met de Alliantie Kinderarmoede Nederland’

Besluit
Ingestemd met de reactie op de beide moties conform bijgaande brief aan de raad.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen, D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

9. Evaluatie nulmeting bestaande woningbouwplannen, uitwerking creëren voorzienbaarheid en evaluatie vrijstelling kleine woningbouwplannen (1-2 woningen)

Besluit:

 • Kennisgenomen van de evaluatie nulmeting bestaande woningbouwplannen.
 • Kennisgenomen van de juridische uitwerking ‘creëren voorzienbaarheid’.
 • Kennisgenomen van de evaluatie vrijstelling kleine woningbouwplannen.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: G. Beunk

10. Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten (MIR) Winterswijk 2020-2029

Besluit:
De gemeenteraad voorstellen de Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten Winterswijk 2020-2029 vast te stellen.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: G. Overkamp, J. Roelofsen

11. Brief Veiligheidsregio betreffende satelliet-kazerne Brandweer

Besluit:
Kennisgenomen van de brief van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland betreffende een satellietkazerne van de Brandweer.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T .Wagenmans

12. Subsidievaststelling 2018 en subsidieaanvraag peuteropvang 2020 SWW

Besluit:

 • Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag 2018 van Stichting Welzijn Winterswijk Welzijn BV.
 • De subsidie 2018 t.b.v. Stichting Welzijn Winterswijk Welzijn BV vastgesteld op € 168.500.
 • Kennisgenomen van de begroting 2020 van Stichting Welzijn Winterswijk Welzijn BV.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: H. Kappert

13.  Toekomstbestendig Wonen regeling

Besluit:

 • De raad voorstellen de verordening Toekomstbestendig Wonen regeling vast te stellen.
 • De raad voorstellen de verordening duurzaamheidslening gemeente Winterswijk 2017 en de verordening blijverslening gemeente Winterswijk 2017 in te trekken.
 • De lijst van maatregelen, op voorwaarde dat de raad de verordening vaststelt, vastgesteld.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: J. Westerdiep