Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 27 augustus 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 16 juli 2019, nr. 50

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman

2. Principeverzoek zonnepark Arrisveld

Besluit:

  • In principe medewerking verleend aan het verzoek een zonnepark van circa 7,2 ha mogelijk te maken op de locatie Arrisveld, mits definitieve overeenstemming over de landschappelijke inpassing wordt bereikt en aan de voorwaarden van een goede ruimtelijke ordening kan worden voldaan.
  • De principemedewerking laten vervallen als de gemeenteraad besluit deze locatie (Arrisveld) aan te wijzen als voorkeurslocatie voor nieuw bedrijventerrein in Winterswijk.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: W. Oortman

3. Beleidsplan Wmo en jeugd ‘Meedoen in Winterswijk’

Besluit:
De raad voorstellen het beleidsplan Wmo en Jeugd 'Meedoen in Winterswijk' vast te stellen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

4. Beleidsregels bermmonumenten en gedenktekens

Besluit:
Conform de bijgevoegde notitie Beleidsregels bermmonumenten en gedenktekens - met toepassing van lid 3 van artikel 2.3 APV - een aantal algemene voorschriften met meldingsplicht voor het plaatsen van bermmonumenten en gedenktekens langs (openbare) wegen vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: J.G. Krosenbrink

5. Principeverzoek wijzigen bestemming Grote Veldweg 4, 6 en 8

Besluit:
De gemeenteraad voorstellen in principe medewerking te verlenen aan:

  • het verzoek tot vergroting van de woonbestemming van de Grote Veldweg 4, 6 en 8;
  • het verzoek tot maatwerk om een hoger bijgebouw toe te staan op de locatie Grote Veldweg 4, 6 en 8;
  • het verzoek een bedrijfsbestemming mogelijk te maken op het perceel.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: W. Oortman

6. Principeverzoek zonnepark Rondweg-west

Besluit:

  • In principe medewerking verleend aan het verzoek een zonnepark van 8,9 ha mogelijk te maken nabij de Rondweg-West, mits aan de voorwaarden van een goede ruimtelijke ordening kan worden voldaan.
  • De principemedewerking laten vervallen als de gemeenteraad besluit deze locatie (nabij de Rondweg-West) aan te wijzen als voorkeurslocatie voor nieuw bedrijventerrein in Winterswijk.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: W. Oortman

7. Kosten Ontwikkelfase Cultuurkwartier

Besluit:
De raad voorstellen Explorius Vastgoedontwikkeling de kosten ad € 43.050 voor het ontwerp van het nieuwe cultuurgebouw terug te betalen in het geval dat de ontwikkelfase niet wordt afgesloten met een goedgekeurd ontwikkelplan.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: R. Lautenbach