Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 5 februari 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 29 januari 2019, nr. 28

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Vragen art. 35 RVO prestatie-indicatoren SDOA

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van de raadsvragen conform de in de nota genoemde wijze.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: nee

3. Inkoop maatschappelijke begeleiding voor inburgeringsplichtigen

Besluit:
In afwijking van het gemeentelijk inkoopbeleid de diensten ‘maatschappelijke begeleiding’ en ‘ondersteuning bij asielprocedure en gezinshereniging’ rechtstreeks gegund aan Vluchtelingenwerk Oost Nederland.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: de heer B. Doornweerd
Commissie: nee

4. Aanvraag Regeling Landschap en Biodiversiteit bij de provincie Gelderland

Besluit:
Ingestemd met de subsidieaanvraag Regeling Landschap en Biodiversiteit bij de provincie Gelderland.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink / behandelend ambtenaar: de heer A. Poelmans
Commissie: nee

5. Provinciale Staten verkiezingen en waterschapsverkiezingen 20 maart 2019

Besluit:

  1. Villa Mondriaan éénmalig aangewezen als stembureau met beperkte openingstijden voor de verkiezingen op 20 maart 2019.
  2. Geen medewerking verleend aan het houden van een ’volksreferendum buiten de Kieswet om’ op 20 maart 2019.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw J. Meyerink
Commissie: nee