Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van de burgemeester van de gemeente Winterswijk d.d. 19 februari 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 12 februari 2019, nr. 28

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Zienswijze Gelderse partijen herziening Luchthavenbesluit Lelystad Airport

Besluit:
De Gelderse zienswijze herziening Luchthavenbesluit Lelystad Airport mede onderschreven.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink en de heer G.J.W. Elferdink / behandelend ambtenaar: mevrouw M. de Jong
Commissie: nee

3. Vaststelling bestemmingsplan Ratumseweg 8-10

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Ratumseweg 8-10’ ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Klein Gunnewiek
Commissie: ja

4. Vaststelling bestemmingsplan Herontwikkeling Zonnebrink

Besluit:

  1. De raad voorstellen in te stemmen met de Nota zienswijzen ‘Herontwikkeling Zonnebrink’.
  2. De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Zonnebrink’ ongewijzigd vast te stellen.
  3. De raad voorstellen de grondexploitatiebegroting voor het complex Zonnebrink vast te stellen.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Klein Gunnewiek
Commissie: ja

5. Vaststellen bestemmingsplan ten behoeve van het dienstencentrum Gaxel op het perceel Vredenseweg ong. te Winterswijk-Huppel

Besluit:
De raad voorstellen:

  1. in te stemmen met de beantwoording van de op het ontwerpbestemmingsplan “dienstencentrum Gaxel” ingebrachte zienswijzen en deze ongegrond te verklaren;
  2. het bestemmingsplan “dienstencentrum Gaxel”, ten opzichte van het ontwerp zoals dit ter inzage heeft gelegen, ambtshalve te wijzigen en vast te stellen;
  3. de visie ‘Advies voor ruimtelijk kader bebouwing en landschap: “Grensloos bouwen”’ vast te stellen als welstandsbeleid.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: de heer D. Kellner
Commissie: ja