Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 22 januari 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 15 januari  2019, nr. 26

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Dienstverleningsovereenkomst SW-ers 2019

Besluit:
Akkoord gegaan met de Dienstverleningsovereenkomst 2019 met de gemeente Berkelland t.b.v. de werkgeverstaken voor de SW-ers.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: de heer C. Smits
Commissie: nee

3. Bestuursagenda 2019-2023 en uitgangspunten begroting 2020 van GGD Noord- en Oost-Gelderland

Besluit:
De raad voorstellen:
kennis te nemen van de concept Bestuursagenda 2019-2023 en de uitgangspunten voor de begroting 2020 (financieel en beleidsmatig kader) van GGD Noord- en Oost-Gelderland;
in te stemmen met de concept Bestuursagenda 2019-2023 en daarbij aandacht te vragen voor aansluiting bij het Regionaal Preventieprogramma Volksgezondheid en Sociaal Domein en afstemming daarvan met de thematafel ‘De gezondste regio’ van de regio Achterhoek;
als zienswijze in te brengen dat voor de begroting 2020 een indexering van de inwonerbijdrage van maximaal 2% acceptabel is.  

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw B. Klein Gunnewiek
Commissie: ja

4. Vragen CDA inzake vuurwerk

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van de raadsvragen conform de in de nota genoemde brief.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: de heer F. Starke
Commissie: nee

5. Aanvraag krediet bouw- en woonrijp maken terrein Autopalace

Besluit:
De raad voorstellen een krediet van € 229.000 beschikbaar te stellen voor het bouw- en woonrijp maken van het terrein Autopalace.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: de heer J. Roelofsen
Commissie: ja