Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 29 januari 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 22 januari 2019, nr. 27

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Aansluiting bij Jeugdfonds Sport en Cultuur voor onderdeel cultuur

Besluit:

  1. Ingestemd met aansluiting per 1 april 2019 bij de Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland voor wat betreft het onderdeel cultuur.
  2. Een samenwerkingsovereenkomst sluiten voor de periode van vier jaar voor de onderdelen Sport en Cultuur.
  3. De financiële consequenties binnen de begroting opvangen.
  4. Wethouder Aalderink gemachtigd de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: nee

3. Verkiezingen 2019

Besluit:

  1. Kennisgenomen van de voorbereidingen van de verkiezingen 2019.
  2. Daltonschool de Vlier aangewezen als stembureau in de gemeente Winterswijk.
  3. In de buurtschappen Woold, Kotten, en de Brinkheurne één vaste locatie aangewezen als stembureau.
  4. Het presentiegeld voor stembureauleden en tellers, niet zijde personen in dienst van de gemeente Winterswijk, vastgelegd op respectievelijk € 91 en € 45.

Portefeullehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw J. Meyerink
Commissie: nee

4. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 30 januari 2019

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeullehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: nee

5. Verzoek financiële bijdrage in de kosten van aanpassingen van obs Bargerpaske

Besluit:
Een bedrag van € 248.000 beschikbaar gesteld voor aanpassingen van obs Bargerpaske i.v.m. het huisvesten van de azc school Het Pyriet binnen het gebouw van obs Bargerpaske.

Portefeullehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: de heer H. Kappert
Commissie: nee


6. Accordering betalingen Wmo en Jeugd

Besluit:

  1. Ingestemd met de aanpassing van de accordering van de betalingen Wmo en Jeugdhulp.
  2. Ingestemd met het toevoegen van een artikel aan het organisatiebesluit.

Portefeullehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: de heer J.P. Potman
Commissie: nee

7. Vaststelling ambitiedocument Invoering Omgevingswet

Besluit:
Ingestemd met het ambitiedocument Omgevingswet en de raad voorstellen dit document vast te stellen.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw L. Roeterink
Commissie: ja

8. Ledenraadpleging VNG over afspraken Wnra bij gemeenten

Besluit:
Ingestemd met de ‘Afspraken voor de genormaliseerde Cao Gemeenten’ en dat middels het reactieformulier uiterlijk 1 februari 2019 kenbaar maken aan de VNG.

Portefeullehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: mevrouw A. Damkot
Commissie: nee