Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 8 januari 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 18 december  2018, nr. 24

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2019

Besluit:
Het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2019 vastgesteld en ter informatie aanbieden aan de raad.
 
Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Wesselink
Commissie: nee

3. Beleidskader Voorkomen van Beleidskader Misbruik & Oneigenlijk gebruik 2019 – 2022

Besluit:
De raad voorstellen het Beleidskader Voorkomen van Misbruik & Oneigenlijk gebruik 2019 – 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: mevrouw A.M.F. Oldenhof
Commissie: ja