Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 16 juli 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 9 juli 2019, nr. 51

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman

2. Verschijning gemeentegids 2020

Besluit:
Het uitbrengen van een papieren gemeentegids per 1 januari 2020 beëindigen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: I. Holkenborg

3. Vaststelling subsidie 2018 en begroting 2020 stichting Villa Mondriaan

Besluit:

 • Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag van Stichting Villa Mondriaan.
 • De subsidie 2018 t.b.v. Stichting Villa Mondriaan vastgesteld op € 100.900,-.
 • Kennisgenomen van de begroting 2020 van Stichting Villa Mondriaan.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: R. Ansink

4.  Aanpassing Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen 2016

Besluit:
Het besluit "Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2016, 1e en 2e halfjaar 2019" vastgesteld.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: P. Visser

5. Diverse verkeersbesluiten

Besluit:

 • De Balinkesstraat gedeeltelijk afsluiten voor autoverkeer.
 • Het gebied Mevr. Kuipers-Rietbergplein, Balinkesstraat, Schoolstraat en Jeugdkerkstraat (gedeeltelijk) aanwijzen als “erf”.
 • De laad- en loszone aan de Wheme beperken tot werkdagen.
 • De maximale parkeerduur voor 2 parkeerplaatsen Dingstraat ter hoogte van het politiebureau instellen voor de duur van 1 uur.

Portefeuillehouder: D. W. Aalderink / behandelend ambtenaar: M. de Jong

6. Onttrekken openbaarheid overweg Vreehorstweg

Besluit:
De raad voorstellen de overweg Vreehorstweg aan de openbaarheid te onttrekken.

Portefeuillehouder: D. W. Aalderink / behandelend ambtenaar: M. de Jong

7. Vaststelling subsidie 2018 en subsidieaanvraag 2020 Veilig Thuis

Besluit:

 • Kennisgenomen van het jaarverslag en jaarverantwoording 2018 van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.
 • De subsidie 2018 t.b.v. Veilig Thuis Noord Oost Gelderland vastgesteld op € 176.552,-.
 • Kennisgenomen van de begroting 2020 van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.
 • Subsidie verlenen aan stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland voor 2020 tot een bedrag van € 192.381,- , onder voorbehoud dat de raad hiervoor de middelen beschikbaar stelt in de begroting 2020.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

8.  Beheer gemeentelijke infozuilen

Besluit:
Het beheer van de gemeentelijke infozuilen langs de rondwegen uitbesteden aan 100% Winterswijk (stichting Winterswijk Marketing).

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: G. Krosenbrink

9. Overeenkomst Natuur- en Milieu Educatie Winterswijk

Besluit:
De overeenkomst voor Natuur- en Milieueducatie tussen de gemeente Winterswijk en Stichting Staring Advies verlengen voor de duur van twee jaar (2019 -2021).

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: A. Poelmans

10.  Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 17 juli 2019

Besluit:

 • De projectaanvraag 'Achterhoekse bedrijven en -parken op weg naar circulair toekomstbestendig ondernemen' niet honoreren.
 • Ingestemd met de overige aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

11.  Gewijzigde Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek 2019

Besluit:
De raad voorstellen de Gewijzigde Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek 2019 met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 vast te stellen.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: B. Klein Gunnewiek