Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 2 juli 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 25 juni 2019, nr. 49

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman

2. Jaarverslag Handhaving 2018

Besluit:
Het jaarverslag Handhaving 2018 vastgesteld en ter informatie aanbieden aan de raad.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: M. Wesselink

3. Algemeen Bestuur SDOA d.d. 4 juli 2019

Besluit:
Kennisgenomen van de vergaderstukken van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Social Dienst Oost Achterhoek van 4 juli 2019 en ingestemd met de voorstellen.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: B. Klein Gunnewiek

4. Beëindiging PPS WRS CV/BV 

Besluit:

 • Ingestemd met de beëindiging van PPS WRS CV/BV en met de concept-beëindigingsovereenkomst.
 • Aan WRS CV/BV € 38.000 betalen voor het resterende tekort van WRS CV/BV.
 • De totale financiële last ad € 83.000 bij de 2e financiële prognose 2019 in de begroting verwerken.
 • De algemeen directeur van de gemeente Winterswijk benoemd tot  vertegenwoordiger van de gemeente in WRS CV.
 • Gemeente Winterswijk Regiostad Participatie BV liquideren nadat de beëindiging van WRS CV/BV is afgerond.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: R. Jansen / J. Roelofsen

5. Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Stichting Zwembaden Winterswijk

Besluit:

 • Kennisgenomen van het inhoudelijke en financieel verslag van Stichting Zwembaden Winterswijk.
 • De subsidie 2018 t.b.v. Stichting Zwembaden Winterswijk vastgesteld op € 318.000.
 • Kennisgenomen van de begroting 2020 van Stichting Zwembaden Winterswijk.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Jansen / behandelend ambtenaar: H. Kappert

6. Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland d.d. 4 juli 2019

Besluit:
Met inachtneming van enkele aandachts- en adviespunten ingestemd met de aan het Algemeen Bestuur gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Jansen / behandelend ambtenaar: A. Mauritz

7. Vaststelling subsidie 2018 en aanvraag subsidie 2020 Stichting Yunio

Besluit:

 • Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag 2018 van Stichting Yunio en de Stichting Sensire.
 • De subsidie 2018 t.b.v. Stichting Yunio vastgesteld op € 373.845 voor de uitvoering van het basistakenpakket JGZ en € 34.155 voor Home-Start(+) en € 4.580 voor het opstarten van één traject VoorZorg in Winterswijk in 2018.
 • Het terug te vorderen overschot zijnde € 1.308,-- voor het Basistakenpakket omgezet naar een projectsubsidie voor de uitvoering van de pilot ‘Extra contactmoment K-VHT (Kortdurende Videohometraining).
 • Kennisgenomen van de begroting 2020 van Stichting Yunio.
 • Subsidie verleend aan Stichting Yunio voor 2020 tot een bedrag van € 384.315 voor het basistakenpakket JGZ, € 32.423 voor het Rijksvaccinatieprogramma, € 40.200 voor Home-Start, € 13.700 voor InHuis Steungezinnen en rekening te houden met de subsidiëring van maximaal twee  trajecten VoorZorg in Winterswijk onder voorbehoud dat de raad hiervoor de middelen beschikbaar stelt in de begroting 2020.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Jansen / behandelend ambtenaar: A. Mauritz