Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 11 juni 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 3 juni 2019, nr. 44

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman

2. Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 5 juni 2018 tot invordering van de verbeurde dwangsommen à € 9.000,- wegens het stijdige gebruik van recreatiewoning Meekertweg 8-50.

Besluit:
Het bezwaarschrift dat tegen het invorderingsbesluit van 5 juni 2018 is ingediend, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, ongegrond verklaard. Het besluit van 5 juni 2018, inhoudende een besluit tot invordering van € 9.000,- aan verbeurde dwangsommen wegens de onrechtmatige bewoning van recreatiewoning Meekertweg 8-50, in stand gelaten. Het verzoek om kostenvergoeding afgewezen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: M. Wesselink

3. Ontwerpbestemmingsplan IJs- en skeelerbaan Winterrswijk

Besluit:
Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘IJs- en skeelerbaan Winterswijk’ en de daartoe benodigde procedure opstarten.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen  / behandelend ambtenaar: T. Schopman