Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 21 mei 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 14 mei 2019, nr. 43

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman

2. Beantwoording raadsvragen over jeugdhulp

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van de vragen conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen  / behandelend ambtenaar: R. Hartman

3. Wijziging verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2019

Besluit:
De raad voorstellen de voorgestelde wijzigingen in de “Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Winterswijk 2019” en de “Verordening Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2019” vast te stellen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen  / behandelend ambtenaar: A. Mauritz

4. Onttrekken openbaarheid overweg Vreehorstweg

Besluit:
De raad voor te stellen de overweg Vreehorstweg aan de openbaarheid te onttrekken.

Portefeuillehouder:  D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: M. de Jong

5. Programmabegroting 2020 Regio Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen kennis te nemen van de begroting 2020 van de Regio Achterhoek en hierover geen nadere zienswijzen in te dienen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: M. Keur

6. 1e Financiële Prognose 2019

Besluit:
De raad voorstellen:

 1. de gewijzigde  structuur van de programma’s goed te keuren;
 2. de 1e Prognose 2019 vast te stellen, inclusief de voorgestelde budget- en kredietoverhevelingen.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek  / behandelend ambtenaar: B. Konté
 

7. Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek 2019-2023

Besluit:

 1. In te stemmen met het Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek 2019-2023.
 2. Het Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek 2019-2023 ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek  / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink

8. Algemene vergadering van Aandeelhouders NV ROVA Holding d.d. 23 mei 2019

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan de AvA gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink  / behandelend ambtenaar: C. Beekhuizen

9. Plan van aanpak ontwikkeling bedrijventerreinen Winterswijk

Besluit:

 1. Ingestemd met de volgende ontwikkellijn voor de realisatie van voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen in Winterswijk:
 2. Uitvoeren van een locatiekeuze-onderzoek voor nieuw aan te leggen bedrijventerrein(en).
 3. Ontwikkelen van een gebiedsvisie voor de Misterweg, gericht op:
  a. Voldoende groeiruimte voor de daar gelegen bedrijven
  b. Robuuste ecologische structuur
  c. Passende infrastructuur, met daarin een belangrijke rol voor de N318
  d. Doorvoeren van verduurzaming.
 4. Opstarten van stedelijke herverkaveling voor de bestaande bedrijventerreinen, gericht op optimaal ruimtegebruik, revitalisering en verduurzaming.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek  / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink