Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 27 mei 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 21 mei 2019, nr. 44

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman

2. Rectificatie tarieflijst Wmo en Jeugdhulp

Besluit:

 1. Ingestemd met het aanpassen van het tarief voor ‘Begeleiding groep – stabiliseren en overnemen’ naar € 44,30 per 1 juli 2019 en € 44,97 per 1 januari 2020.
 2. Ingestemd met de gerectificeerde tarieflijst.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen  / behandelend ambtenaar: R. Hartman

3. Aanpak huisvestingsopgave beschermd wonen

Besluit:

 1. De werkwijze uitstroom beschermd wonen opnemen in de prestatieafspraken met de woningcorporatie.
 2. De tijdelijke uitwisseling (het carrouselmodel) verder in het proces uitwerken met de lokale en regionale contractmanagers.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen  / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink

4. Subsidieverlening Boogie Woogie

Besluit:

 1. De raad voorstellen kennis te nemen van het businessplan van Boogiewoogie.
 2. De raad voorstellen om voor de jaren 2019, 2020 en 2021 incidenteel een aanvullende subsidie te verstrekken van € 151.423 per jaar.
 3. Afwijken van de inlevertermijn voor een aanvullend subsidieverzoek voor 2019 door het toepassen van de hardheidsclausule volgens artikel 18 van de Algemene Subsidie Verordening.
 4. Niet meegaan in de gevraagde subsidiebedragen vanaf 2020, maar hiervoor de gangbare indexering toepassen op basis van het subsidiebedrag over 2019, inclusief de incidentele aanvullende subsidie.
 5. Boogie Woogie de verplichting opleggen dat de lestarieven niet meer mogen stijgen dan de gemiddelde index van het CBS volgens Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur.
 6. Boogie Woogie een inspanningsverplichting geven om de subsidiebehoefte te verlagen met behulp van de nieuwe mogelijkheden die het Cultuurkwartier kan bieden.

Portefeuillehouder:  D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: R. Ansink

5. Investeringssubsidie Theater de Storm

Besluit:
De raad voorstellen Theater de Storm een subsidie te verlenen van € 175.000 voor het vervangen van de dakbedekking, onder voorwaarde dat het dak geschikt wordt voor het plaatsen van zonnepanelen.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: M. Pothof

6. Jaarrekening 2018

Besluit:

 1. De jaarrekening en het jaarverslag 2018 in concept vastgesteld en deze ter vaststelling aan de raad aanbieden.
 2. De single information Audit (SiSa)-bijlage in concept vastgesteld en ter vaststelling aan de raad aanbieden.
 3. De raad voorstellen in te stemmen met het voorstel tot resultaatbestemming 2018.
 4. De raad voorstellen kennis te nemen van het accountantsverslag (en de controleverklaring ENSIA).

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek  / behandelend ambtenaar: B. Konté