Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 12 november 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 5 november 2019, nr. 64

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Beantwoording raadsvragen inzake sluiten van cellencomplexen

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van de vragen conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

3. Jaarstukken 2018-2019 en begroting 2020 theater De Storm

Besluit:

 • Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag 2018-2019 van Stichting Cultureel Centrum Winterswijk.
 • De subsidie 2018 t.b.v. Stichting Cultureel Centrum Winterswijk vastgesteld op € 517.150.
 • Kennisgenomen van de begroting 2020 van Stichting Cultureel Centrum Winterswijk.
 • Stichting Cultureel Centrum Winterswijk voor het jaar 2020 een subsidie verstrekken van € 541.890.  

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: M. Pothof

4. Aansluiting Regio Achterhoek bij werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen

Besluit:
De raad voorstellen geen wensen en bedenkingen in te dienen over de aansluiting van de Regio Achterhoek bij de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten).
  
Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

5. Subsidie 2020 jeugdbescherming en jeugdreclassering

Besluit:
Voor 2020 subsidie verlenen aan:

 • Jeugdbescherming Gelderland, voor het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de (wettelijke) taken ten aanzien van jeugdbescherming en jeugdreclassering regulier, inclusief Spoed Eisende Zorg, ad € 306.000;
 • William Schrikker Stichting, voor het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de (wettelijke) taken ten aanzien van jeugdbescherming en jeugdreclassering ten behoeve van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking; ad € 138.000;
 • Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, voor het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de (wettelijke) taken ten aanzien van jeugdbescherming en jeugdreclassering ten behoeve van jeugdigen zonder vaste woon- of verblijfplaats, ad € 10.000.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

6. Zesde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016

Besluit:
Ingestemd met de zesde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016.
  
Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: A. Mauritz

7. Verkeersbesluit laadpaal Ligusterlaan

Besluit:
Parkeerplaats aan de Ligusterlaan aangewezen voor opladen elektrische voertuigen.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: B. Stockmann

8. Belastingverordeningen 2020

Besluit:

 • Ingestemd met de voorliggende belastingverordeningen 2020.
 • De raad voorstellen om de onderstaande belastingverordeningen voor het belastingjaar 2020 vast te stellen:
  a. Verordening Afvalstoffenheffing 2020;
  b. Verordening Grafrechten 2020;
  c. Verordening Forensenbelasting 2020;
  d. Verordening Kwijtschelding 2020;
  e. Legesverordening 2020;
  f. Verordening Marktgelden 2020;
  g. Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2020;
  h. Verordening Precariobelasting 2020;
  i. Verordening Reclamebelasting 2020;
  j. Verordening Rioolheffing 2020;
  k. Verordening Toeristenbelasting 2020.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: P. Visser

9. Controleprotocol 2019

Besluit:
Het Controleprotocol Winterswijk 2019 in concept vastgesteld en ter vaststelling aanbieden aan de raad.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: L. van den Berg

10. PFAS normen

Besluit:
Het advies van de Omgevingsdienst Achterhoek van 4 november 2019 overgenomen door:

 • de berekende Gelderse achtergrondwaarden over te nemen als toepassingsnorm voor de functieklasse "landbouw /natuur";
 • de ODA als gemandateerde toezichthouder van het Besluit bodemkwaliteit per 6 november 2019 toe te staan deze toepassingsnormen te gebruiken in haar toezichtfunctie.

  Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: J. van Dijk