Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 5 november 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 29 oktober 2019, nr. 60

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Lidmaatschap SDOA van Werkgeversvereniging gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen

Besluit:
De raad voorstellen geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken tegen het (ontwerp)besluit van het Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek om lid te worden van de Werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2020.
  
Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

3. ‘Samen aan het stuur’ Eén uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in het sociaal domein

Besluit:

 • Ingestemd met het advies van het onderzoeksbureau Radar om te kiezen voor model 2.
 • Het implementatieplan ‘’Samen aan het stuur, één uitvoeringsorganisatie werk en inkomen voor het sociaal domein” vastgesteld.
 • De raad voor te stellen in te stemmen met: 
        - het advies van Radar om te kiezen voor model 2;
        - het implementatieplan “Samen aan het stuur, één uitvoeringsorganisatie werk en inkomen voor het sociaal domein.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: E. Abbink

4. Oprichting besloten vennootschap voor nieuw Beschut Werk

Besluit:
De raad voorstellen:

 • geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek over het oprichten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om dienstverbanden in het kader van nieuw Beschut Werk vanaf 1 april 2020 onder te brengen.
 • kennis te nemen van de (beoogde) naam: Slinge Werkt! BV.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

5. AED netwerk in Winterswijk

Besluit:

 • Het AED-netwerk van gemeente niet per 01-01-2020 overdragen aan de stichting Hart4Winterswijk.
 • Bij noodzakelijke vervanging van een AED uit het gemeentelijk netwerk de nieuw aan te schaffen AED in beheer te geven bij de stichting Hart4Winterswijk.
 • De verantwoordelijkheid voor de werving en (bij)scholing van burgerhulpverleners voor het gemeentelijk AED-netwerk per 1 januari 2020 over te dragen aan stichting Hart4Winterswijk.
 • Aan de stichting Hart4Winterswijk subsidie verlenen voor de jaren 2020 tot en met 2024 van € 8.000 per jaar voor het in stand houden van een AED netwerk met voldoende burgerhulpverleners onder voorwaarde dat de raad jaarlijks bij de begrotingsbehandeling voldoende middelen beschikbaar stelt..
 • Aan de subsidieverlening als extra voorwaarde verbinden dat de kosten van (bij)scholing van voldoende burgerhulpverleners in het buitengebied de komende vijf jaar voor rekening komen van de Stichting Hart4Winterswijk.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

6. Onderhoud gemeentelijk AED netwerk

Besluit:

 • Een 5-jarig onderhoudscontract afsluiten met Stan B.V. voor de AED’s en buitenkasten voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 tot een bedrag van € 3.582 per jaar excl BTW onder voorwaarde dat de raad bij de begrotingsbehandelingen voor 2020 t/m 2024 voldoende middelen beschikbaar stelt.
 • Voor het leveren van support en nazorg met Stan B.V. een overeenkomst afsluiten voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 voor een bedrag van € 1.740 per jaar excl. BTW onder voorwaarde dat de raad bij de begrotingsbehandeling voor 2020 voldoende middelen beschikbaar stelt.
 • Stan B.V. opdracht geven tot modificering van de buitenkasten voor een bedrag van € 5.100 excl. BTW.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek