Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 7 oktober 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 1 oktober 2019, nr. 56

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Implementatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Besluit:

  • Kennisgenomen van het Plan van aanpak implementatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet Zorg en Dwang regio’s Midden IJssel/Oost Veluwe en Achterhoek.
  • Voorgestelde werkprocessen aangenomen als uniforme werkwijze regionaal voor de uitvoering van gemeentelijke verantwoordelijkheden.
  • Ingestemd met het uitbesteden van het in ontvangst nemen van Wvggz-meldingen aan het regionaal Advies- en meldpunt ‘verward gedrag’ conform bijgevoegd contract.
  • Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en géén nationaal openbare aanbestedingsprocedure volgen voor de opdracht van het regionaal Advies- en meldpunt, maar direct opdracht geven aan GGNet.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen en B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink

3. Principeverzoek manage Jachthuisweg

Besluit:
In principe medewerking verleend aan het verzoek de bestemming te wijzigen van de manege aan de Jachthuisweg.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: W. Oortman