Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 17 september 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 10 september 2019, nr. 56

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Zesde wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016 en aansluiting bij
werkgeversvereniging VNG

Besluit:

  • De raad voorstellen het college toestemming te verlenen de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma toe te voegen aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.
  • De raad voorstellen geen wensen en bedenkingen in te dienen over de aansluiting van de GGD NOG bij de Werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: A.J.C. Mauritz

3. Uitspraak rechtbank Gelderland

Besluit:
Kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank Gelderland d.d. 20 augustus 2019 inzake het beroep van de eigenaren van recreatiewoning Jonkersweg 37 tegen de last onder dwangsom die is opgelegd in verband met het strijdige gebruik van die recreatiewoning. De rechtbank Gelderland heeft het beroep ongegrond verklaard.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: M. Wesselink

4. Gemeentelijk Waterplan Winterswijk 2019-2023

Besluit:
De raad voorstellen:

  • het Gemeentelijk WaterPlan 2019-2023 vast te stellen;
  • de activiteiten en budgetten voor klimaatadaptatie voor de thema’s water en droogte met ingang van 2020 te bekostigen vanuit de rioolheffing;
  • in te stemmen met een jaarlijkse verhoging van de rioolheffing met 1,5% per 2021 met uitzondering van inflatiecorrectie per jaar. 

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: A.A.F. van Woerkom

5. Concept-Erfgoedverordening gemeente Winterswijk 2019

 Besluit:

  • De Concept-Erfgoedverordening gemeente Winterswijk 2019 vastgesteld.
  • Vanaf 24 september 2019 de Concept-Erfgoedverordening 2019 ter inzage leggen.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: J. Ras

6.   Winterswijks Energiefonds

Besluit:
De raad voorstellen het Winterswijks Energiefonds in te richten zoals beschreven in de nota.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: J.T. Westerdiep