Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 24 september 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 17 september 2019, nr. 57

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Verlenging regeling generatiepact gemeente Winterswijk

Besluit:

  • Kennisgenomen van de evaluatie van de regeling generatiepact.
  • De regeling generatiepact verlengd van 2 oktober 2019 tot en met 1 januari 2021.
  • De doelstelling ‘instroom jongeren’ losgelaten.
  • Gedurende de looptijd van de regeling generatiepact de 60-jarige regeling voor nieuwe deelnemers laten vervallen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: K. Kempers en M. Beestman

3. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Alliander N.V. d.d. 26 september 2019

Besluit:
Ingestemd met de aan de Buitengewone AvA gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: M. Keur

4. Afspraken voor 2020 met Menzis over Collectieve Zorgkostenverzekering

Besluit:

  • Per 1 januari 2020 voor het pakket GarantVerzorgd 3 het eigen risico herverzekeren.
  • De gemeentelijke premiebijdrage voor GarantVerzorgd 3 per 1 januari 2020 verhogen naar € 33,18 per maand per persoon.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: B. Klein Gunnewiek

5. Vaststelling bestemmingsplan Voormalig belastingkantoor

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Voormalig belastingkantoor’ ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: M. Caglayan

6. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 25 september 2019

Besluit:

  • Niet ingestemd met de Bestuursopdracht grensoverschrijdende samenwerking en internationale lobby.
  • Ingestemd met de overige aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur