Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 14 april 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 7 april 2020, nr. 18

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Schriftelijke vragen raadsfractie Voor Winterswijk over stikstof

Besluit:
De raadsvragen beantwoorden conform bijgevoegde brief.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: J. Westerdiep

3. Beperken openbaarheid bouwvergunningen na overbrenging naar archiefbewaarplaats

Besluit:
De openbaarheid van een aantal bouwvergunningen uit het over te brengen archiefblok “Bouwvergunningen 1976-1990” conform de lijst zoals opgenomen in deze nota, beperkt zodat inzage alleen met toestemming van de gemeentearchivaris mogelijk is.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: H.C. ten Bras-Luiten

4. Benoeming ambtenaar burgerlijke stand

Besluit:
Mevrouw J.J. Rietmeijer en mevrouw J.B. Sikkink-te Lindert, ambtenaren van de burgerlijke stand (ABS) van de gemeente Berkelland, voor een periode van 6 maanden als onbezoldigd ABS van de gemeente Winterswijk benoemd.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: J. Meyerink

5. Beantwoording raadsvragen over procedure zonnepark Tuunterveld / Rondweg West

Besluit:
De raadsvragen over de procedure zonnepark Tuunterveld / Rondweg West beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: W. Oortman

6. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

Besluit:
De ontvangen voorschotbetaling van het Ministerie van SZW voor de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers doorbetalen aan Sociale Dienst Oost Achterhoek.
 
Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

7. Stand van zaken verondieping kleiput

Besluit:

  • Kennisgenomen van en de raad informeren over het inspectierapport ‘Vooronderzoek PFAS partijen grond kleiput Driemarkweg te Winterswijk’ (rapport van ILT), de bijbehorende waarschuwingsbrief en het concept-persbericht van ILT.
  • Opdracht geven voor een nader ecologisch onderzoek en in afwachting daarvan de werkzaamheden niet hervatten.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: J. van Dijk

8. Beantwoording raadsvragen over kleiput

Besluit:
De raadsvragen beantwoorden conform bijgaande brief.
 
Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: J. van Dijk

9. Uitspraak van de Rechtbank Gelderland d.d. 18 februari 2020 inzake het beroep dat is ingesteld tegen de verleende omgevingsvergunning d.d. 2 oktober 2018

Besluit:
Kennisgenomen van de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van d.d. 18 februari 2020 inhoudende de ongegrondverklaring van het beroep dat is ingesteld tegen de verleende omgevingsvergunning d.d. 2 oktober 2018.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: G. Siner