Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 15 december 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 8 december 2020, nr. 53

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Oproep ontwerp en realisatie flambouw Vrijheidspark

Besluit:

 • Een openbare oproep uitzetten voor het ontwerp en de realisatie van een flambouw ten behoeve van de jaarlijkse herdenking op 4 mei.
 • De benodigde middelen van € 15.000 voor ontwerp en realisatie van de nieuwe flambouw dekken binnen het budget van het Vrijheidspark.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Roerdinkholder

3. Verzoek Stichting Zwembaden Winterswijk voor bijdrage uit Crisis- en Herstelfonds

Besluit:
De Stichting Zwembaden Winterswijk uit het Crisis- en Herstelfonds een aanvullende subsidie toegekend van € 75.000 voor de exploitatie 2020.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: H. Kappert

4. Vergadering Algemeen Bestuur  Sociale Dienst Oost Achterhoek d.d. 17 december 2020

Besluit:
Kennisgenomen van de vergaderstukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek op 17 december 2020 en ingestemd met de voorstellen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

5. Algemeen Bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers d.d.17 december 2020

Besluit:
Akkoord gegaan met de vaststelling van de agenda van de vergadering van het AB op 17 december 2020 en, met inachtneming van een aantal opmerkingen, het verslag van het AB van 5 oktober 2020.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. Roerdinkholder

6. Vaststelling activiteitenprogramma 2021 Voor- en Vroegschoolse Educatie

Besluit:
Het VVE activiteitenprogramma 2021 vastgesteld.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: H. Kappert

7. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 16 december 2020

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

8. Uitvoering motie wetswijziging stikstof

Besluit:
De motie afhandelen conform bijgaande brief aan de raad.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: J.T. Westerdiep

9. Benoeming bestuurslid Stichting Achterhoek Toerisme en Stichting Beheer Gelden Achterhoek Toerisme

Besluit:
Ingestemd met de voordracht van E. de Haan om zitting te nemen in de besturen van Stichting Achterhoek Toerisme en Stichting Beheer Gelden Achterhoek Toerisme.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink

10. Subsidieaanvraag Stichting Welzijn Winterswijk voor pilotproject Naschools aanbod scholen Pelkwijk

Besluit:
Stichting Welzijn Winterswijk een subsidie toegekend van € 29.500 voor een pilot Naschools aanbod op de scholen De Kolibrie en De Bataaf.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: H. Kappert

11. Aanpak droogte in de Achterhoek

Besluit:
Ingestemd met het Programmaplan Droogte in de Achterhoek  2020-2021.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: A.A.F. van Woerkom

12. APPA-overlijdensrisicoverzekering

Besluit: 
Een nieuwe overlijdensrisicoverzekering voor politieke ambtsdragers afsluiten bij Zwitserleven Pensioen Advies.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: A. Sloos

13. Algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland d.d. 10 december 2020

Besluit:
Ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen. 

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

14. Beleidsnotitie wet inburgering 2022

Besluit:
De raad voorstellen de Beleidsnotitie wet inburgering 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. van Slijpe

15. Handelwijze aanleg, beheer en vervanging kunstgrasvelden voetbal en hockey

Besluit:

 • 1. a. Kennisgenomen van de handelwijze rond kwaliteit en keuring, onderhoud en infill.
      b. In de eerste helft van 2021 te onderzoeken of het laten uitvoeren van alle onderhoud in opdracht van de gemeente de voorkeur heeft boven overlaten aan derden.
 • 2. In de op korte termijn vast te stellen Nota waarderen en activeren de afschrijvingstermijnen voor kunstgrasvelden als volgt vastleggen:
      a. Kunstgrasvelden aanleg: afschrijvingstermijn 36 jaar;
      b. Toplaagrenovatie kunstgrasvelden bestemd voor voetbal: afschrijvingstermijn 12 jaar;
      c. Toplaagrenovatie kunstgrasvelden bestemd voor overige sporten: afschrijvingstermijn 15 jaar.
 • 3. Een Meerjarenplan investeringen en onderhoud kunstgrasvelden opstellen.
 • 4. Met ingang van begrotingsjaar 2022 een voorziening vormen voor de dekking van de kosten van investeringen in en onderhoud van kunstgrasvelden.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: P. Blaauwehand

16. Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdhulp en Leerlingenvervoer gemeente Winterswijk 2021 en Besluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Winterswijk 2021

Besluit:

 • Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdhulp en Leerlingenvervoer gemeente Winterswijk 2021 vastgesteld en in werking laten treden per 1 januari 2021 onder gelijktijdige intrekking van:
               - Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Winterswijk 2020;
                - Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2020;
                - Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Winterswijk 2018.
 • Besluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Winterswijk 2021 vastgesteld en in werking laten treden per 1 januari 2021 onder gelijktijdige intrekking van:
                - Besluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Winterswijk 2020.
 • Besluit Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2021 vastgesteld en in werking laten treden per 1 januari 2021 onder gelijktijdige intrekking van:
                - Besluit Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2020.

 Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

17. Datalab Gelderland Oost

Besluit:
Deelnemen aan het datalab, zoals beschreven in het bijgaande rapport ‘Gelderland Oost kiest met gezamenlijk Datalab voor beleid dat hout snijdt’.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: L. Verkuil