Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 15 december 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 8 december 2020, nr. 50

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan  DAV-terrein 2

Besluit:
De raad voorstellen:

  • in te stemmen met de ‘Nota beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan DAV-terrein 2’;
  • het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en (ontwerp)beeldkwaliteitsplan;
  • de grondexploitatiebegroting complex 91 voormalig DAV vast te stellen;
  • in te stemmen met het gewijzigde Besluit vormvrije MER-beoordeling en geen MER in procedure brengen.  

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: M. Caglayan, I. Timmers, J. Roelofsen