Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 18 februari 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 11 februari 2020, nr. 7

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Verkeersbesluit vanwege plaatsing openbare laadpaal Iepenstraat

Besluit:
Twee parkeerplaatsen aan de Iepenstraat aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: M. de Jong

3. Beantwoording raadsvragen over vuurwerk

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van de vragen conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

4. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2020

Besluit:
Het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2020 vastgesteld en ter informatie aanbieden aan de raad.
 
Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Wesselink

5. Formaliseren overbrenging “Blok 2008” en beperken openbaarheid van privacygevoelige informatie

Besluit:

 • Door ondertekening van de Verklaring van overbrenging de overbrenging van “Blok 2008” geformaliseerd.
 • Door ondertekening van het "Besluit beperkingen openbaarheid archiefbescheiden" ingestemd met het beperken van de openbaarheid van de hieronder genoemde archiefbescheiden voor zover deze gegevens bevatten van nog in leven zijnde personen:
  • Inventarisnummers 1 t/m 36:
   Persoonskaarten, bijgewerkt t/m oktober 1994 (36 kaartendozen);
  • Inventarisnummers 37 t/m 39:
   Woningregister buurtschappen, bijgehouden t/m 1994 (3 kaartendozen);
  • Inventarisnummers 40 en 41:
   Woningarchiefregister (2 kaartendozen);
  • Inventarisnummers 42 t/m 53:
   Woningregister, bijgehouden t/m 1994 (12 kaartendozen);
  • Inventarisnummers 54 t/m 97:
   Persoonskaarten, bijgehouden t/m 1971 (44 kaartendozen);
  • Inventarisnummers 98 t/m 116:
   Persoonskaarten vertrokken personen, 1970-1990 (19 kaartendozen);
  • Inventarisnummers 117 en 118:
   Dienstplichtkaarten, 1923-1976 (2 kaartendozen);
  • Inventarisnummers 119 en 120:
   Kaarten buitengewone dienstplicht, 1936-1978 (2 kaartendozen);
  • Inventarisnummer 121:
   Dienstplichtkaarten ontslagen, 1941-1960 (1 kaartendoos);
  • Inventarisnummer 122:
   Dienstplichtkaarten ongeschikt verklaarden, 1947-1975 (1 kaartendoos).

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: E. ten Bras-Luiten

6. Maatregelen spoorwegovergang Greversweg

Besluit:
De raad voorstellen:

 • Kennis te nemen van het rapport van Movares ‘NABO Greversweg gemeente Winterswijk, februari 2020’;
 • Te kiezen voor optie E als meest haalbare oplossing.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: M. de Jong

7. Regionaal Leren Werkt jaarverslag leer- en kwalificatieplicht en RMC 2018-2019

Besluit:

 • Het regionaal Leren Werkt jaarverslag leer- en kwalificatieplicht en RMC 2018-2019 vastgesteld.
 • De raad het regionaal Leren Werkt jaarverslag leer- en kwalificatieplicht en RMC 2018-2019 ter kennisname voorleggen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: S. te Brake

8. Landelijke Handhavingsstrategie

Besluit:

 • Ingestemd met de vaststelling, implementatie en uitvoering van de Landelijke Handhavingsstrategie, versie 1.7 van d.d. 24 april 2014.
 • Ingestemd met het gebruiken van de Landelijke Handhavingsstrategie, versie 1.7 van d.d. 24 april 2014 als uitvoeringskader voor handhaving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de in artikel 5.1 van de Wabo opgenomen wetten.
 • Ingestemd met het ter kennisneming aanbieden van de Landelijke Handhavingsstrategie, versie 1.7 van d.d. 24 april 2014 aan de gemeenteraad.
 • Ingestemd met de Landelijke Handhavingsstrategie, versie 1.7 van d.d. 24 april 2014 als een beleidsregel als bedoeld in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.
 • Ingestemd met het openbaar maken van deze nota en het besluit inzake vaststelling van de Landelijke Handhavingsstrategie op datum van dit besluit.
 • Ingestemd met het intrekken van de volgende onderdelen van het Wabobeleidsplan: Deel 2 (Beleid Handhaving) paragrafen 1.1, 1.3, 1.4, 2, 3 en 4.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: G. Siner