Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 14 juli 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 7 juli 2020, nr. 31

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 8 juli 2020, nr. 32

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

3. Verlenging vergoeden meerkosten Wmo- en jeugdhulp als gevolg van corona 2020

Besluit:
De meerkosten als gevolg van corona zoals beschreven in de ‘Uitwerking meerkosten Jeugdwet en Wmo VNG en Rijk‘ vergoeden tot en met 31 december 2020, onder het voorbehoud dat we de verleende vergoedingen terug kunnen vorderen als door dit besluit de rechtmatigheid in het geding komt.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Harman

4. Cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo over 2019

Besluit:

 • Ingestemd met de aanbevelingen die volgen uit  het klanttevredenheidsonderzoek Wmo- en jeugdhulp over 2019.
 • Mandaat met terugwerkende kracht verleend om de resultaten voor de Wmo te publiceren op "waar staat je gemeente.nl".
 • Mandaat met terugwerkende kracht verleend om de resultaten voor de Jeugd met terugwerkende kracht aan te leveren bij het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: L. Rootveld

5. Vaststelling subsidie 2019 Gecertificeerde Instellingen

Besluit:

 • Het besluit van 27 november 2018, voor zover het betreft de toekenning van subsidie voor Jeugdbescherming Gelderland, ingetrokken en een nieuw subsidiebedrag toegekend van € 295.846.
 • De subsidie 2019 voor Jeugdbescherming Gelderland vastgesteld op € 295.846 en het tekort van € 58 nabetalen.
 • De subsidie 2019 voor William Schrikker Stichting vastgesteld op € 140.217,17 en het overschot van € 19.519,51 terugvorderen.
 • De subsidie 2019 voor Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering vastgesteld op € 17.107,72 en het overschot van € 23.360,00 terugvorderen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Harman

6. Benoemingen tot ambtenaar van de burgerlijke stand

Besluit:
I.G.J. Hendriks-Jansen, J. Bekker, H.T.M. Havekes-te Lintelo, H.J. Huiskamp-Uwland en H.H. van Ipkens benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand per 14 juli 2020.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: J. Walvoort

7. Mandatering in het kader van de Wegsleepregeling

Besluit:
De bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen van de warenmarkt (artikel 170 e.v. Wegenverkeerswet 1994) gemandateerd aan de toezichthouders, BOA’s, inspecteur van politie en marktmeester.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: B. Ruiten

8. Wijziging koopzondagen augustus

Besluit:
Zondag 30 augustus als koopzondag voor de gehele gemeente aangewezen en de aanwijzing van zondag 23 augustus ingetrokken.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: J.G. Krosenbrink

9. Vaststelling subsidie 2019 en aanvraag subsidie 2021 Stichting Yunio

Besluit:

 • De subsidie 2019 t.b.v. Stichting Yunio vastgesteld op € 379.831 voor de uitvoering van het basistakenpakket JGZ, € 29.946 voor het Rijksvaccinatieprogramma 0-4 jarigen en € 33.170 voor Home-Start (+).
 • Het overschot ad. € 8.744 terugvorderen.
 • Aan Stichting Yunio voor 2021 subsidie verlenen tot een bedrag van € 408.969 voor het basistakenpakket JGZ, € 29.771 voor het Rijksvaccinatieprogramma, € 42.075 voor Home-Start, € 14.600 voor InHuis Steungezinnen en rekening te houden met de subsidiëring van maximaal twee trajecten VoorZorg, onder de voorwaarde dat de raad hiervoor de middelen beschikbaar stelt in de begroting voor 2021.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R.E.M. Lankveld

10.  Integrale aanpak stikstof

Besluit:
Het pleidooi ‘De Winterswijkse Manier’ vastgesteld als visie en aanpak voor behoud en ontwikkeling van het Nationaal Landschap Winterswijk.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: J. Westerdiep

11.  1e Raadsupdate Taskforce Economie

Besluit:
Kennisgenomen van de 1e Raadsupdate Taskforce Economie en deze toesturen aan de raads- en commissieleden.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek, H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R.J.F. Jansen

12.  Beantwoording raadsvragen VVD over 'Leven lang leren’

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat, E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: B. Klein Gunnewiek

13. Verzoek Winterswijks IJs Vereniging en financierder voor lening baanisolatie

Besluit:

 • Geen gemeentelijke garantstelling verstrekken aan de Winterswijkse IJs Vereniging voor een lening voor de realisatie van baanisolatie.
 • Ingestemd met het verzoek van de financierder van de lening voor baanisolatie, om bij mogelijk faillissement van de Winterswijkse IJs Vereniging, te komen tot een oplossing voor het bekostigen van het mogelijk restant van de lening.
 • De Winterswijkse IJs Vereniging en de financierder van de lening vragen om in hun onderlinge overeenkomst op te nemen, dat jaarlijks een overleg zal plaatshebben tussen de Winterswijkse IJs Vereniging, de financierder en de gemeente voor het monitoren van de financiële situatie.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: H. de Vries