Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 14 juli 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 7 juli 2020, nr. 29

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 3 januari 2020 met betrekking tot het perceel Sieverdinkweg 22

Besluit:
Conform het advies van de commissie bezwaarschriften:

 • het bezwaarschrift tegen het besluit van 3 januari 2020 (zaaknummer 172390) ongegrond verklaard;
 • het besluit van 3 januari 2020 om de handhavingsverzoeken met betrekking tot het perceel Sieverdinkweg 22 deels toe- en deels af te wijzen, in stand gelaten.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: P. van Dijk

3. Beeldkwaliteitsplan Landgoed Eelink Noord

Besluit:
De raad voorstellen het beeldkwaliteitsplan Landgoed Eelink Noord vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: V. Jakobs

4. Verordening sociaal domein Winterswijk 2021

Besluit:
De raad voorstellen de Verordening sociaal domein Winterswijk 2021 vast te stellen en in werking te laten treden per 1 januari 2021 onder gelijktijdige intrekking van de volgende verordeningen:

 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Winterswijk 2020;
 • Verordening Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2020;
 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Winterswijk 2018;
 • Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Winterswijk 2019;
 • Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Winterswijk 2017;
 • Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Winterswijk;
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Winterswijk 2018;
 • Gewijzigde Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek 2019;
 • Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Winterswijk 2015;
 • Verordening individuele studietoeslag gemeente Winterswijk 2015.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen, H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. Klein Gunnewiek

5. Aanpassing tarieven hulp bij huishouden

Besluit:
De nieuwe tarieven voor Hulp bij Huishouden op 1 januari 2021 (voor zes maanden) vastgesteld.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink

6. Herinrichting Notaristuin

Besluit:

 • Het plan herinrichting Notaristuin 2.0 vastgesteld.
 • Een krediet van € 197.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Notaristuin en € 83.000 voor de rentelasten.
 • De raad voorstellen bij de Bestuursrapportage 2020 incl. 2e prognose een bestemmingsreserve Dekking kapitaallasten te vormen en hieraan € 280.000 toe te voegen ter dekking van rente- en afschrijvingslasten van de herinrichting van de Notaristuin gedurende 20 jaar.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: E. Klein Gunnewiek