Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 17 maart 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 10 maart 2020, nr. 11

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Bestemmingsplan ‘Kremerweg 6’

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan 'Kremerweg 6' vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

3. Aanbesteding accountantsdiensten

Besluit:

  • Kennisgenomen van het Programma van eisen uit de offerteaanvraag voor de aanbesteding van accountantsdiensten.
  • De wethouder Financiën namens het college deel laten nemen in de beoordelingscommissie die de selectie van de accountant doet.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Freriks

4. Besluit informatiebeheer 2020 en Handboek vervanging archiefbescheiden 2020

Besluit:

  • Het Besluit informatiebeheer 2020 vastgesteld.
  • Het Handboek vervanging archiefbescheiden 2020 vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: J. Rouvroye

5. Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het ingestelde beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Dienstencentrum Gaxel

Besluit:
De uitspraak, inhoudende dat het ingestelde beroep ongegrond is verklaard en het bestemmingsplan Dienstencentrum Gaxel daarmee onherroepelijk is, voor kennisgeving aangenomen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: D. Kellner

6. Beantwoording raadsvragen VVD over Bezoekerscentrum Steengroeve Stichting Terra Temporalis

Besluit:
Ingestemd met de schriftelijke beantwoording van de vragen van de VVD-fractie over Terra Temporalis conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. Dijkerman