Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 17 novemer 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 10 november 2020, nr. 49

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Wijziging statuten Veilig Thuis

Besluit:

 • Ingestemd met de voorgestelde statutenwijziging Veilig Thuis, onder de voorwaarde dat:
        - de RvC maximaal 2 maal per jaar een beroep mag doen op de € 50.000 die, zonder toestemming van gemeenten, t.b.v. calamiteiten kan worden aangewend;
        - en dat dit bedrag binnen de begroting wordt gecompenseerd uit posten voor de bedrijfsvoering.
 • De verantwoordelijke wethouders van Oude IJsselstreek en Oost Gelre gemachtigd om, namens de Achterhoekse gemeenten, over de statutenwijziging te stemmen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

3. Wijziging Verordening sociaal domein Winterswijk 2021

Besluit:
De raad voorstellen de artikelen 3.6.3 lid 2 en 4 en artikel 8.4 lid 2 van Verordening sociaal domein Winterswijk 2021 te wijzigen per 1 januari 2021.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

4. Tarieven Wmo-reizigers ZOOV Op Maat vanaf 1 januari 2021

Besluit:
De tarieven voor het collectief vraagafhankelijk vervoer voor Wmo-geïndiceerden per 1 januari 2021 als volgt vastgesteld:
  - een opstaptarief van € 1,62 en een kilometertarief van € 0,31 voor ritten van maximaal 20 km, op werkdagen tussen 6.00 en 9.00 uur;
  - een opstaptarief van € 1,00 en een kilometertarief van € 0,21 voor ritten van maximaal 20 km, op de overige tijden;
  - een kilometertarief van € 2,21 voor reisafstanden tussen 20 km en 40 km.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / Behandelend ambtenaar: T. Morrenhof

5. Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland d.d. 19 november 2020

Besluit:
Ingestemd met de aan het Algemeen Bestuur gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

6. Belastingverordeningen 2021

Besluit:
De raad voorstellen de volgende belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen vast te stellen:
  a. Verordening Afvalstoffenheffing 2021;
  a1. Tarieventabel Afvalstoffenheffing 2021;
  b. Verordening Grafrechten 2021;
  b1. Tarieventabel Grafrechten 2021;
  c. Verordening Forensenbelasting 2021;
  d. Verordening Kwijtschelding 2021;
  e. Legesverordening 2021;
  e1. Tarieventabel Legesverordening 2021;
  f. Verordening Marktgelden 2021;
  g. Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2021;
  h. Verordening Precariobelasting 2021;
  h1. Tarieventabel Precariobelasting 2021;
  i. Verordening Reclamebelasting 2021;
  i1. Gebiedskaart Reclamebelasting 2021;
  j. Verordening Rioolheffing 2021;
  k. Verordening Toeristenbelasting 2021.

Portefeuillehouder:  I.T.F. klein Gunnewiek / Behandelend ambtenaar: P.J. Visser

7. Stand van zaken Toekomstvisie Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Besluit:
Kennisgenomen van de brief Toekomstvisie Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

8. Controleprotocol 2020

Besluit:
Het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2020 ter vaststelling aanbieden aan de raad.

Portefeuillehouder:  I.T.F. klein Gunnewiek / Behandelend ambtenaar: B. Freriks

9. Managementletter 2020

Besluit:

 • Kennisgenomen van de Managementletter 2020 van onze accountant.
 • De organisatie opdracht gegeven de aanbevelingen over te nemen zoals genoemd in bijlage 2 bij dit besluit.
 • De managementletter ter informatie aanbieden aan de gemeenteraad. 

Portefeuillehouder:  I.T.F. klein Gunnewiek / Behandelend ambtenaar: B. Freriks

10. 3e Prognose 2020

Besluit:
De raad voorstellen:

 • de 3e prognose 2020 vast te stellen inclusief de voorgestelde budgetoverhevelingen van 2020 naar 2021;
 • de reserve Doorgeschoven activiteiten te vormen en daaraan € 4.958.000 toe te voegen in 2020 en dit bedrag in 2021 te onttrekken aan die reserve en beschikbaar te stellen voor de oorspronkelijk besloten activiteiten;
 • de Begroting 2020 bij te stellen op de overige onderdelen zoals opgenomen in de 3e prognose;
 • kennis te nemen van het geactualiseerde meerjarenperspectief 2020-2024.

Portefeuillehouder:  I.T.F. klein Gunnewiek / Behandelend ambtenaar: B. Freriks

11. Halteplaatsen ZOOV in centrum Winterswijk

Besluit:
In het centrum van Winterswijk vijf halteplaatsen aangewezen voor ZOOV.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / Behandelend ambtenaar: M. de Jong

12. Uitwerking motie vuurwerk

Besluit:
De raad met bijgevoegde brief informeren over de uitwerking van de motie vuurwerk.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans