Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 13 oktober 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 6 oktober 2020, nr. 42

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Erfgoednota Oost Achterhoek 2021-2024 Wi-j doet ’t samen

Besluit:
De raad voorstellen de Erfgoednota Oost Achterhoek 2021-2024 Wi-j doet 't samen! vast te stellen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: J. Ras

3. Concept Saneringsprogramma wegverkeerslawaai

Besluit:
Het Concept Saneringsprogramma wegverkeerslawaai vastgesteld en ter inzage leggen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: J. van Dijk

4. Beantwoording raadsvragen inzake Regionale Energiestrategieën

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: G. Overkamp

5. Subsidieregeling Reductie Energiegebruik

Besluit:

  • De Subsidieregeling Reductie Energiegebruik (RRE) huiseigenaren gemeente Winterswijk vastgesteld.
  • Mandaat verleend aan de operationeel directeur van de werkmaatschappij Winst uit je Woning: Samen inkopen B.V. voor het vaststellen en verlenen van subsidie en het verrichten van handelingen die met de uitvoering van dit mandaat samenhangen overeenkomstig het mandaatbesluit.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: O. Markestein

6. Pilotproject InHuis Steungezinnen

Besluit:

  • De pilot InHuis Steungezinnen per 1 januari 2021 omzetten in regulier aanbod.
  • Voor de financiering van het reguliere aanbod kiezen voor scenario 2.  

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

7. Beantwoording schriftelijke vragen D66 over revolverend Energiefonds

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: A. Klein Nibbelink

8. Beantwoording raadsvragen over gebruik glyfosaat door landbouw

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: A. Schoemaker

9. Dienstverleningsvisie gemeente Winterswijk

Besluit:
De Dienstverleningsvisie gemeente Winterswijk vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: A.M.F. Oldenhof

10. Resultaat onderzoek AnteaGroup toekomstbestendig zwemmen in Winterswijk

Besluit:

  • Kennisgenomen van het rapport Toekomstbestendig zwemmen in Winterswijk.
  • Gekozen voor behoud van zwembad Jaspers en verbetering van de exploitatie (scenario 1 in combinatie met scenario 3) en de structurele besparing op de subsidie vanaf 2021 te bepalen op € 80.000.
  • Een plan maken om van zwembad Jaspers hèt zwembad in Winterswijk voor zwemsport, doelgroepen, zwemlessen en andere essentiële zwemfuncties te maken, met de voorgestelde verbeterde exploitatie.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: H. Kappert

11. Herziening beleidsregels berijden voetgangersgebied centrum

Besluit:

  • De beleidsregels voor het berijden van het voetgangersgebied herzien en aangescherpt conform de ontwerpregeling.
  • De handhaving op naleving van deze beleidsregels intensiveren.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: G. Krosenbrink